Aktualności

Szykujcie się na czwartą edycję Wirtualnych Targów Książki!

Orga­ni­zo­wa­ne przez Empik Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki to naj­więk­sze inter­ne­to­we wyda­rze­nie dla czy­tel­ni­ków w Pol­sce. Trze­cia edy­cja zgro­ma­dzi­ła przed ekra­na­mi kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych ponad 1,1 milio­na widzów, któ­rzy mogli wziąć udział w 55 spo­tka­niach autor­skich i innych atrak­cjach. Zbli­ża­ją­ca się jesien­na odsło­na Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki według zapo­wie­dzi orga­ni­za­to­rów ma jesz­cze bogat­szy program.

Czwar­ta edy­cja tar­gów roz­po­czy­na się już 13 paź­dzier­ni­ka. Przez dwa tygo­dnie inter­nau­ci będą mogli uczest­ni­czyć w licz­nych spo­tka­niach autor­skich, warsz­ta­tach, webi­na­rach, a nawet sesjach goto­wa­nia na żywo. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li oko­ło 60 wyda­rzeń w róż­nych formatach.

Głów­nym punk­tem pro­gra­mu wszel­kich tar­gów książ­ki są oczy­wi­ście spo­tka­nia autor­skie. Tych i tu nie zabrak­nie. Udział w Wir­tu­al­nych Tar­gach Książ­ki potwier­dzi­ło ponad 50 pisa­rzy i pisa­rek z Pol­ski i z zagra­ni­cy. Inter­nau­ci spo­tka­ją się mię­dzy inny­mi z Ale­xem Micha­eli­de­sem, Kata­rzy­ną Bon­dą, Woj­cie­chem Chmie­la­rzem, Mag­da­le­ną Wit­kie­wicz, Mar­ty­ną Woj­cie­chow­ską, Pete­rem V. Bret­tem, Domi­ni­ką Sło­wik czy Gra­ha­mem Mastertonem.

Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki dotych­czas roz­gry­wa­ły się w trzech blo­kach tema­tycz­nych: na Sce­nie Głów­nej, poświę­co­nej naj­now­szym kry­mi­na­łom, thril­le­rom i książ­ce oby­cza­jo­wej, Sce­nie Apo­strof, sku­pio­nej na repor­ta­żu i lite­ra­tu­rze pięk­nej oraz na Sce­nie Prze­ci­nek i Krop­ka z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą. Jesien­na edy­cja wpro­wa­dza jesz­cze jeden blok. Sce­na Roz­wój peł­na będzie atrak­cji zwią­za­nych z moty­wa­cją, roz­wo­jem oso­bi­stym, kuli­na­ria­mi czy ogrodnictwem.

Sce­na Roz­wój to miej­sce spo­tkań i roz­mów wokół ksią­żek porad­ni­ko­wych. Od dłuż­sze­go cza­su obser­wu­je­my w Empi­ku duży wzrost popu­lar­no­ści tej kate­go­rii. Best­sel­le­ry ostat­nich mie­się­cy to „Czu­ła prze­wod­nicz­ka” Nata­lii de Bar­ba­ro czy „Potę­ga pod­świa­do­mo­ści” Jose­pha Murphy’ego, któ­ra bli­sko 50 lat od pre­mie­ry notu­je spek­ta­ku­lar­ny come­back, powie­dział Mar­cin Mać­kie­wicz, Mana­ger Dzia­łu Even­tów w Empiku.

Na czwar­tej edy­cji Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki nie zabrak­nie rów­nież dłu­go wycze­ki­wa­nych pre­mier. Na czy­tel­ni­ków będą cze­kać atrak­cyj­ne pro­mo­cje i raba­ty. Będzie tak­że moż­li­wość zdo­by­cia ksią­żek z autografami!

Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki odbę­dą się w dniach 13–26 paź­dzier­ni­ka onli­ne na: www.empik.com/wirtualne-targi-ksiazki oraz w apli­ka­cji mobil­nej Empik. Spo­tka­nia będą trans­mi­to­wa­ne na pro­fi­lu Empi­ku na Face­bo­oku (tłu­ma­czo­ne na język migo­wy), Insta­gra­mie oraz na YouTu­be. Zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia się do wyda­rze­nia na face­bo­oku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy