Aktualności

Rok Leopolda Tyrmanda dobiega końca. Wkrótce powitamy rok Stanisława Lema

W nad­cho­dzą­cym roku minie sto lat od uro­dzin Sta­ni­sła­wa Lema, zna­mie­ni­te­go pol­skie­go twór­cy scien­ce fic­tion, osza­ła­mia­ją­ce­go swo­imi wizja­mi futu­ro­lo­ga, któ­re­go prze­wi­dy­wa­nia mia­ły i wciąż mają ten­den­cje do spraw­dza­nia się. Spad­ko­bier­cy pisa­rza przy wspar­ciu licz­nych pod­mio­tów lite­rac­kich zabie­ga­li, by to wła­śnie pod patro­na­tem auto­ra słyn­nych na cały świat powie­ści z Sola­ris, Nie­zwy­cię­żo­nym czy Ede­nem na cze­le pły­nął 2021. Ofi­cjal­nie już wia­do­mo, że swe­go dopię­li. Sejm przy­jął uchwa­łę, na mocy któ­rej rok 2021 będzie rokiem Sta­ni­sław Lema.

Od kil­ku lat w Kra­ko­wie, z któ­rym Lem był zwią­za­ny naj­moc­niej, z ini­cja­ty­wy Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go i przy udzia­le pol­skie­go śro­do­wi­ska lite­rac­kie­go obcho­dzo­ne są uro­dzi­ny pisa­rza. W przy­szłym roku może­my liczyć na jesz­cze bar­dziej hucz­ne obcho­dy – te według zapo­wie­dzi orga­ni­za­to­rów potrwać mają aż trzy dni!

Oczy­wi­ście to nie jedy­na atrak­cja, jaka ma uświet­nić rok Sta­ni­sła­wa Lema. Poza KBF-em wie­le innych insty­tu­cji pra­cu­je by w nale­ży­ty spo­sób oddać hołd pisa­rzo­wi, któ­re­go dzie­ła sta­ły się jed­nym z naj­waż­niej­szych lite­rac­kich pro­duk­tów eks­por­to­wych. Według ofi­cjal­nych danych na całym świe­cie sprze­da­ło się 35 milio­nów egzem­pla­rzy jego ksią­żek, tłu­ma­czo­nych na 45 języków.

Odświe­ży­my jego dzie­dzic­two, uka­że­my je w nowym, tech­no­lo­gicz­nym świe­tle. Nasze pro­jek­ty obej­mo­wać będą jed­no­cze­śnie pro­mo­cję jego lite­ra­tu­ry i dzia­ła­nia na rzecz zwięk­sze­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych spo­łe­czeń­stwa. Bo jak pisał Lem „tech­no­lo­gie mają swój świe­tli­sty awers, ale mają też rewers – czar­ną rze­czy­wi­stość”. Z tą czar­ną rze­czy­wi­sto­ścią np. w posta­ci inter­ne­to­we­go hej­tu wal­czy­my i będzie­my wal­czyć, powie­dział pre­zes Insty­tu­tu Lema, dr Maciej Kawecki.

Twór­czość Lema dziś, w XXI wie­ku, jest jesz­cze bar­dziej aktu­al­na niż w poprzed­nim stu­le­ciu a On sam mógł­by być prze­wod­ni­kiem po naszej, codzien­nie stwa­rza­nej na nowo rze­czy­wi­sto­ści. Przy­go­to­wa­ne przez nas pro­jek­ty, powsta­ją­ce w part­ner­stwie z pre­sti­żo­wy­mi insty­tu­cja­mi za gra­ni­cą poka­żą aktu­al­ność jego myśli i wiel­ki poten­cjał świa­to­twór­czy pol­skich arty­stów”, sko­men­to­wa­ła Bar­ba­ra Scha­bow­ska, Dyrek­tor Insty­tu­tu Ada­ma Mickiewicza.

⚡⚡⚡ OFICJALNIE: 2021 rokiem Sta­ni­sła­wa Lema!

Sejm przy­jął uchwa­łę o usta­no­wie­nie roku 2021 rokiem Sta­ni­sła­wa Lema w…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Insty­tut Lema Pią­tek, 27 listo­pa­da 2020

Przy oka­zji ogło­sze­nia roku Sta­ni­sła­wa Lema poja­wi­ła się rów­nież kry­ty­ka. Śro­do­wi­sko pol­skich fan­ta­stów słusz­nie dotknę­ło, że ani razu w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie nie napi­sa­no wprost o gatun­ku, w jakim two­rzył Lem. Świad­czyć to ma o cią­głym szko­dli­wym prze­świad­cze­niu „elit” lite­rac­kich, że fan­ta­sty­ka jest tyl­ko dzie­cin­ną igrasz­ką, że nie­moż­li­wo­ścią jest, by cokol­wiek zwią­za­ne­go z tym gatun­kiem mogło mieć jakąś war­tość, pro­wa­dzą­cym do bzdur­nych wnio­sków, że jeśli dane dzie­ło jest tak wspa­nia­łe, to na pew­no fan­ta­sty­ką nie jest.

W świe­cie, w któ­rym kar­ty roz­da­ją geeko­wie tacy jak Elon Musk czy Bill Gates, w któ­rym na dwa­dzie­ścia naj­bar­dziej kaso­wych fil­mów w histo­rii kina sie­dem­na­ście to fan­ta­sty­ka, w któ­rym “Wiedź­min” robi glo­bal­ną karie­rę, a pol­scy pro­du­cen­ci gier pod­bi­ja­ją ryn­ki kolej­ny­mi hita­mi; w świe­cie, w któ­rym lau­re­at­ka Nagro­dy Nobla, Olga Tokar­czuk w wywia­dzie dla nasze­go maga­zy­nu mówi o war­to­ści fan­ta­sty­ki, wychwa­la serial “Black Mir­ror” i opo­wia­da o swo­jej fascy­na­cji hor­ro­rem – orga­ni­za­to­rom Roku Lema sło­wo “fan­ta­sty­ka” nie może przejść przez usta, sko­men­to­wał Jerzy Rzy­mow­ski, redak­tor naczel­ny „Nowej Fantastyki”.

Sejm przy­jął uchwa­łę, w któ­rej usta­no­wił 2021 rokiem Sta­ni­sła­wa Lema. Tę rado­sną wia­do­mość prze­ka­zał Insty­tut Lema w…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Nowa Fan­ta­sty­ka Sobo­ta, 28 listo­pa­da 2020

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy