Sprawdzasz tag

Rok Lema

Aktualności

Ważne dla Stanisława Lema książki będą wkrótce dostępne za darmo

Jeśli umknę­ła wam ta infor­ma­cja, wiedz­cie, że obcho­dzi­my wła­śnie rok Sta­ni­sła­wa Lema. Słyn­ny pol­ski futu­ro­log, autor zna­nych na całym świe­cie powie­ści z gatun­ku fan­ta­sty­ki nauko­wej uro­dził się 13 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie. Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy przyj­ścia na świat Sta­ni­sła­wa Lema insty­tu­cje pań­stwo­we, poza­rzą­do­we orga­ni­za­cje i pry­wat­ne fir­my szy­ku­ją róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce pisa­rza. Do obcho­dów przy­łą­cza się fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska – w ramach pro­jek­tu Wol­ne Lek­tu­ry udo­stęp­ni dzie­ła, któ­re istot­nie wpły­nę­ły na twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Krótkometrażowy Pokój na podstawie opowiadania Lema z premierą 5 lutego

Wydaw­nic­two Lite­rac­kie poin­for­mo­wa­ło o zbli­ża­ją­cej się pre­mie­rze fil­mu Krzysz­to­fa Jan­kow­skie­go, nad któ­rym roz­to­czy­ło patro­nat. Pokój to krót­ko­me­tra­żo­wy obraz ze sce­na­riu­szem opar­tym na moty­wach opo­wia­da­nia Sta­ni­sła­wa Lema, zaty­tu­ło­wa­ne­go Podróż siód­ma ze zbio­ru Dzien­ni­ki gwiaz­do­we. Film będzie do obej­rze­nia już od 5 lute­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rok Leopolda Tyrmanda dobiega końca. Wkrótce powitamy rok Stanisława Lema

W nad­cho­dzą­cym roku minie sto lat od uro­dzin Sta­ni­sła­wa Lema, zna­mie­ni­te­go pol­skie­go twór­cy scien­ce fic­tion, osza­ła­mia­ją­ce­go swo­imi wizja­mi futu­ro­lo­ga, któ­re­go prze­wi­dy­wa­nia mia­ły i wciąż mają ten­den­cje do spraw­dza­nia się. Spad­ko­bier­cy pisa­rza przy wspar­ciu licz­nych pod­mio­tów lite­rac­kich zabie­ga­li, by to wła­śnie pod patro­na­tem auto­ra słyn­nych na cały świat powie­ści z Sola­ris, Nie­zwy­cię­żo­nym czy Ede­nem na cze­le pły­nął 2021. Ofi­cjal­nie już wia­do­mo, że swe­go dopię­li. Sejm przy­jął uchwa­łę, na mocy któ­rej rok 2021 będzie rokiem Sta­ni­sław Lema. Czy­taj dalej

-->