Aktualności

Ważne dla Stanisława Lema książki będą wkrótce dostępne za darmo

Jeśli umknę­ła wam ta infor­ma­cja, wiedz­cie, że obcho­dzi­my wła­śnie rok Sta­ni­sła­wa Lema. Słyn­ny pol­ski futu­ro­log, autor zna­nych na całym świe­cie powie­ści z gatun­ku fan­ta­sty­ki nauko­wej uro­dził się 13 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie. Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy przyj­ścia na świat Sta­ni­sła­wa Lema insty­tu­cje pań­stwo­we, poza­rzą­do­we orga­ni­za­cje i pry­wat­ne fir­my szy­ku­ją róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce pisa­rza. Do obcho­dów przy­łą­cza się fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska – w ramach pro­jek­tu Wol­ne Lek­tu­ry udo­stęp­ni dzie­ła, któ­re istot­nie wpły­nę­ły na twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema.

Wol­ne Lek­tu­ry to inter­ne­to­wy zbiór utwo­rów lite­rac­kich, któ­ry wyróż­nia się tym, że wszyst­kie dostęp­ne tam tek­sty są zupeł­nie za dar­mo. Jest to moż­li­we przede wszyst­kim z tego powo­du, że więk­szość zaso­bów w biblio­te­ce nie jest obję­ta mająt­ko­wym pra­wem autor­skim i znaj­du­je się w dome­nie publicz­nej, co z kolei ozna­cza, że moż­na zgod­nie z pra­wem bez­płat­nie je prze­glą­dać, słu­chać, pobie­rać na swój kom­pu­ter, a tak­że udo­stęp­niać innym i cytować.

W ramach pro­jek­tu Wol­ne Lek­tu­ry, dzię­ki współ­pra­cy Nowo­cze­snej Pol­ski z Fun­da­cją Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju udo­stęp­nio­na czy­tel­ni­kom zosta­nie kolek­cja osiem­na­stu waż­nych dla Lema książek.

Kolek­cja Sta­ni­sław Lem pole­ca biblio­te­ki Wol­ne Lek­tu­ry i Fun­da­cji PFR to wybór tek­stów, któ­re Lem pole­cał mło­dym czy­tel­ni­kom, a któ­re są dziś pol­skie­mu odbior­cy cał­ko­wi­cie nie­zna­ne bądź też zapo­mnia­ne z powo­du archa­icz­nych tłu­ma­czeń lub nie­wiel­kiej dostęp­no­ści na ryn­ku książ­ki, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

Wśród dzieł wybra­nych znaj­du­je się mię­dzy inny­mi utwór R.U.R. cze­skie­go pisa­rza Kare­la Čap­ka, jed­ne­go z pio­nie­rów fan­ta­sty­ki nauko­wej, w któ­rym po raz pierw­szy uży­te zosta­ło sło­wo robot. W kolek­cji Sta­ni­sław Lem pole­ca poja­wi się rów­nież jed­no z naj­bar­dziej oso­bi­stych dzieł Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, sta­no­wią­ce kla­sy­kę lite­ra­tu­ry rosyj­skiej Wspo­mnie­nia z mar­twe­go domu. Będzie­my mieć rów­nież oka­zję przyj­rzeć się bli­żej twór­czo­ści Ste­fa­na Gra­biń­skie­go, pisa­rza gro­zy okre­su międzywojennego.

Według zapo­wie­dzi Wol­nych Lek­tur wszyst­kie tek­sty w ramach kolek­cji Sta­ni­sław Lem pole­ca uka­żą się w wer­sji do czy­ta­nia i do słuchania.

O innych wyda­rze­niach zwią­za­nych z obcho­da­mi roku Sta­ni­sła­wa Lema dowie­dzieć się może­cie z ofi­cjal­nej stro­ny inter­ne­to­wej: https://roklema.pl/

źró­dło nowo­cze­sna polska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy