Aktualności

Teksty Stanisława Lema za darmo w bibliotece cyfrowej Polona

Sta­ni­sław Lem, wybit­ny pol­ski futu­ro­log i pisarz scien­ce fic­tion, prze­wi­dział mię­dzy inny­mi powsta­nie oso­bi­stych czyt­ni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Teraz w biblio­te­ce cyfro­wej Polo­na dostęp­ne są do pobra­nia za dar­mo nie­któ­re z jego tek­stów, któ­re czy­tać może­my wła­śnie na takich urzą­dze­niach. To jed­na z wie­lu akcji przy­go­to­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje, by uczcić set­ną rocz­ni­cę uro­dzin pisarza.

Dar­mo­we opo­wia­da­nia i ese­je Sta­ni­sła­wa Lema zna­la­zły się w cyfro­wych zbio­rach Polo­ny dzię­ki poro­zu­mie­niu Biblio­te­ki Naro­do­wej z synem pisa­rza. Licen­cje na dys­po­no­wa­nie wybra­ny­mi tek­sta­mi Sta­ni­sła­wa Lema zosta­ły pozy­ska­ne ze środ­ków Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa.

Na mocy umo­wy mamy teraz nie­od­płat­ny dostęp do opo­wia­dań Ter­mi­nus, Nowa Kosmo­go­nia, Tra­ge­dia pral­ni­cza, Maszy­na Trur­la, Baj­ka o kró­lu Mur­da­sie i słyn­nych ese­jów ze zbio­ru Dia­lo­gi czy tek­stu Phi­lip K. Dick, czy­li fan­to­ma­ty­ka mimo woli, któ­ry uka­zał się w książ­ce Fan­ta­sty­ka i futurologia.

E‑booki dostęp­ne są za dar­mo w biblio­te­ce Polo­na. Tu jest link do kolekcji:
https://polona.pl/collections/institutions/24/rok-stanislawa-lema,NTU1OTMwODM1Mjk1OTg5MzQwMw/?sort=score%20desc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy