Sprawdzasz tag

polona

Aktualności

Teksty Stanisława Lema za darmo w bibliotece cyfrowej Polona

Sta­ni­sław Lem, wybit­ny pol­ski futu­ro­log i pisarz scien­ce fic­tion, prze­wi­dział mię­dzy inny­mi powsta­nie oso­bi­stych czyt­ni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Teraz w biblio­te­ce cyfro­wej Polo­na dostęp­ne są do pobra­nia za dar­mo nie­któ­re z jego tek­stów, któ­re czy­tać może­my wła­śnie na takich urzą­dze­niach. To jed­na z wie­lu akcji przy­go­to­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje, by uczcić set­ną rocz­ni­cę uro­dzin pisa­rza. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowe bezpłatne audiobooki dla każdego

Biblio­te­ka cyfro­wa POLONA wzbo­ga­ci­ła się wła­śnie o 70 świe­żo nagra­nych audio­bo­oków. Dostęp do nich ma każ­dy – nie trze­ba się nigdzie logo­wać, wystar­czy wejść na stro­nę pro­jek­tu i pobrać inte­re­su­ją­ce nas pli­ki. Audio­bo­oki przy­go­to­wa­ne zosta­ły przez zespół Wol­nych Lek­tur na zamó­wie­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej. Czy­taj dalej

-->