Sprawdzasz tag

język polski

Aktualności

Pan Tadeusz, Przedwiośnie i wiersz Ewy Lipskiej – znamy tematy maturalne z 2023 roku

Jak co roku oso­by przy­stę­pu­ją­ce do matu­ry z języ­ka pol­skie­go zasta­na­wia­ły się, do któ­rych z lek­tur obo­wiąz­ko­wych będą musia­ły się odwo­łać. Dziś o godzi­nie 9:00 pozna­ły odpo­wiedź na to pyta­nie, a po zakoń­cze­niu egza­mi­nów dowie­dzia­ła się o tym resz­ta spo­łe­czeń­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Michał Rusinek o wpływie pandemii na zmiany w języku

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa w róż­nym stop­niu wpły­nę­ła na wie­le sfer nasze­go życia. Z nie­któ­rych przy­zwy­cza­jeń musie­li­śmy cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać, inne nie­co zmo­dy­fi­ko­wać dla dobra nasze­go i innych. Zmia­ny dotknę­ły rów­nież język, któ­rym się posłu­gu­je­my. Pan­de­mia zaowo­co­wa­ła zupeł­nie nowy­mi wyra­że­nia­mi, dzię­ki któ­rym łatwiej przy­cho­dzi nam opi­sy­wa­nie zaist­nia­łej sytu­acji na świe­cie. Ewo­lu­cję w tej sfe­rze sko­men­to­wał Michał Rusi­nek, pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wisła­wy Szym­bor­skiej, wcze­śniej peł­nią­cy funk­cję sekre­ta­rza pol­skiej noblist­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Może być powtórka matury z języka polskiego

Tego­rocz­ny mara­ton matu­ral­ny roz­po­czął się 8 czerw­ca, jego koniec zapla­no­wa­ny jest na 29 czerw­ca. Lice­ali­ści zaczę­li od egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i już kil­ka godzin po jego zakoń­cze­niu roz­go­rza­ła afe­ra. Mówi się, że mogło dojść do prze­cie­ku zadań egza­mi­na­cyj­nych. Spra­wa tra­fi­ła na poli­cję, a mini­ster­stwo roz­wa­ża unie­waż­nie­nie matu­ry, a w efek­cie jej powtór­kę. Czy­taj dalej

-->