Aktualności

Najbogatsi pisarze 2017 roku według magazynu biznesowego Forbes

Maga­zyn For­bes opu­bli­ko­wał listę jede­na­stu naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy świa­ta. Roz­cza­ru­je­my: nie ma wśród nich Pola­ków. For­bes zebrał zarob­ki brut­to mistrzów sło­wa za okres od pierw­sze­go czerw­ca 2016 do trzy­dzie­ste­go pierw­sze­go maja 2017 roku. Pierw­szym zasko­cze­niem jest nie­obec­ność wśród naj­bo­gat­szych auto­rów ostat­nie­go roku George’a R. R. Mar­ti­naJoh­na Gre­ena. Nie­wąt­pli­wie w kolej­nym zesta­wie­niu może­my spo­dzie­wać się tych auto­rów – obaj pra­cu­ją nad nowy­mi tek­sta­mi, a każ­dy ich utwór to gwa­ran­to­wa­ny potęż­ny zastrzyk gotów­ki. W czo­ło­wej dzie­siąt­ce zna­la­zło się aż jede­na­ście nazwisk, a to dla­te­go, że miej­sce dzie­sią­te zaję­li ex aequo Rick Rior­dan, ojciec takie­go boha­te­ra jak Per­cy Jack­son, oraz popu­lar­na autor­ka utwo­rów zali­cza­nych do „lite­ra­tu­ry kobie­cej”, Daniel­le Ste­el. Obo­je zaro­bi­li w ostat­nim roku po jede­na­ście milio­nów dola­rów. „Zale­d­wie” o pół milio­na wię­cej zyska­ła E. L. James, któ­ra jed­nak od 2015 roku nie wyda­ła żad­nej nowej książ­ki. Fani twór­czo­ści Ame­ry­kan­ki wciąż cze­ka­ją na „Ciem­niej­szą twarz Greya” z per­spek­ty­wy Chri­stia­na, któ­ra ma się uka­zać w przy­szłym roku.

Poni­żej dwu­dzie­stu milio­nów dola­rów zaro­bi­li tak­że świe­żo upie­czo­na gwiaz­da thril­le­rów, Pau­la Haw­kins, autor­ka roman­sów o ugrun­to­wa­nej pozy­cji – Nora Roberts, spe­cja­li­sta od praw­ni­czych kli­ma­tów – John Gri­sham, a tak­że król gro­zy – Ste­phen King. Rów­ny­mi dwu­dzie­sto­ma milio­na­mi może się cie­szyć Dan Brown. Pomi­mo iż ostat­nia ekra­ni­za­cja jego powie­ści oka­za­ła się kla­pą, książ­ki ame­ry­kań­skie­go eks­per­ta od wpla­ta­nia mistycz­nych wąt­ków w czy­stą sen­sa­cję wciąż cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Trze­cie miej­sce z kolei, dość nie­ocze­ki­wa­nie, zajął jedy­ny w tym zesta­wie­niu autor piszą­cy wyłącz­nie lite­ra­tu­rę mło­dzie­żo­wą – Jeff Kin­ney, zna­ny z cyklu „Dzien­nik cwa­niacz­ka”. Ame­ry­ka­nin zaro­bił dwa­dzie­ścia jeden milio­nów dolarów.

Wyraź­na jest prze­paść mię­dzy wspo­mnia­ną dzie­wiąt­ką a czo­ło­wą dwój­ką na liście For­be­sa. Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się James Pat­ter­son z docho­dem na pozio­mie aż osiem­dzie­się­ciu sied­miu milio­nów dola­rów! Twór­ca fabry­ki best­sel­le­rów nie­ko­niecz­nie jest jed­nak zachwy­co­ny – dotych­czas pew­nie lide­ro­wał w ran­kin­gach For­be­sa, zapew­nia­jąc, że klu­czem do suk­ce­su jest kon­se­kwen­cja i zro­bie­nie docho­do­we­go biz­ne­su z tego, co się lubi. Nie pre­cy­zo­wał przy tym, czy ma na myśli pisa­nie, czy nad­zo­ro­wa­nie pro­ce­su two­rze­nia tek­stów na pod­sta­wie wła­snych pomysłów.

Kró­lo­wą polo­wa­nia w roku podat­ko­wym 2016/2017 zosta­ła nato­miast J. K. Row­ling. Docho­dy „mat­ki” Harry’ego Pot­te­ra wynio­sły aż dzie­więć­dzie­siąt pięć milio­nów dola­rów. Bry­tyj­ska pisar­ka zara­bia rocz­nie tyle, co cał­kiem kla­so­wy piłkarz.

War­to zauwa­żyć, że w czo­ło­wej “jede­na­st­ce” zna­leź­li się wyłącz­nie pisa­rze anglo­ję­zycz­ni. Adep­ci pió­ra, potrak­tuj­cie to jako wska­zów­kę co do języ­ka waszej prozy!

Pisa­rze w for­mie listy:

1) J.K. Row­ling – 95 mln
2) James Pat­ter­son – 87 mln
3) Jeff Kin­ney – 21 mln
4) Dan Brown – 20 mln
5) Ste­phen King – 15 mln
6) John Gri­sham – 14 mln
7) Nora Roberts – 14 mln
8)Paula Haw­kins – 13 mln
9) E.L. James – 11,5 mln
10)Danielle Ste­el – 11 mln
Rick Rior­dan – 11 mln

źró­dło: Forbes


Joan­na Kry­sty­na Radosz – orę­dow­nicz­ka sports fic­tion, autor­ka “Anto­lo­gii opo­wia­dań żuż­lo­wych” i kobie­ta prze­ko­na­na, że spor­to­we emo­cje i lite­ra­tu­ra to bar­dzo pokrew­ne świa­ty. Na co dzień lite­ra­tu­ro­znaw­czy­ni, tłu­macz­ka, redak­tor­ka, recen­zent­ka, oka­zjo­nal­nie dzien­ni­kar­ka i patron­ka spraw bez­na­dziej­nych. Żyje na pogra­ni­czu kul­tur: pol­skiej i rosyjskiej.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy