Aktualności Ciekawostki

Ekskluzywne wydania tekstów Lema na rynek anglojęzyczny

Ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two MIT Press z sie­dzi­bą w Cam­brid­ge oznaj­mi­ło, że kupi­ło pra­wa do publi­ka­cji sze­ściu ksią­żek Sta­ni­sła­wa Lema. Pol­skie­go twór­cę nazy­wa mistrzem scien­ce fiction.

- Lem (1921–2006), płod­ny pol­ski autor fan­ta­sty­ki nauko­wej, tek­stów filo­zo­ficz­nych oraz saty­rycz­nych, może być porów­ny­wa­ny do takich auto­rów jak Phi­lip K. Dick, Octa­via Butler i Samu­el Dela­ny. Te tytu­ły uka­żą się w przy­szłym mie­sią­cu i poja­wią się na czas, aby świę­to­wać set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Lema (wrze­sien 2021) – oznaj­mił wydawca.

Wyda­nia MIT Press będą zawie­rać pra­ce Prze­mka Dębow­skie­go, któ­re przy­go­to­wał z myślą o pol­skim wyda­niu Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go. Czte­ry z sze­ściu tytu­łów zosta­ną opa­trzo­ne nowy­mi wstępami.

- Nie mogła­bym być bar­dziej pod­eks­cy­to­wa­na naby­ciem praw do tych sze­ściu inno­wa­cyj­nych tek­stów z póź­nej twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema. MIT Press zagłę­bia się w świat scien­ce fic­tion i po raz kolej­ny poka­zu­je, że pozo­sta­je w czo­łów­ce wydaw­nictw uni­wer­sy­tec­kich. Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni, mogąc pra­co­wać z Lem Esta­te i mamy nadzie­ję na kon­ty­nu­ację tej współ­pra­cy – oznaj­mi­ła Amy Brand z MIT Press.

Choć nego­cja­cje na temat przy­szłej współ­pra­cy z Lem Esta­te trwa­ją, MIT Press już dziś ma nadzie­ję, że nowe wyda­nia przy­czy­nią się do wspie­ra­nia spu­ści­zny Sta­ni­sła­wa Lema.

Nakła­dem MIT Press uka­żą się:

* “The Invin­ci­ble” (Nie­zwy­cię­żo­ny) w prze­kła­dzie Bil­la John­sto­na, z przed­mo­wą N. Kathe­ri­ne Hayles

* “Return from the Stars” (Powrót z gwiazd) w prze­kła­dzie Bar­ba­ry Mar­szal i Fran­ka Simp­so­na, z przed­mo­wą Simo­na Ingsa

* “His Maste­r’s Voice” (Głos Pana) w prze­kła­dzie Micha­ela Kan­de­la, z przed­mo­wą Setha Shostaka

* “Memo­irs of a Spa­ce Tra­ve­ler” (Dzien­ni­ki gwiaz­do­we) w prze­kła­dzie Joela Ster­na, Marii Swie­cic­kiej-Zie­mia­nek i Anto­nii Lloyd-Jones, z przed­mo­wą Eli­sa­beth Bear

* “High­ca­stle” (Wyso­ki Zamek) w prze­kła­dzie Micha­ela Kandela

* “The Hospi­tal of the Trans­fi­gu­ra­tion” (Szpi­tal Prze­mie­nie­nia) w prze­kła­dzie Wil­lia­ama Branda

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy