Sprawdzasz tag

niedziela

Aktualności

Biedronka jako klub czytelnika?

Duże sie­ci han­dlo­we sta­ra­ją się kre­atyw­nie obejść zakaz han­dlu w nie­dzie­lę. Jed­ne sta­ją się ofi­cjal­nie pla­ców­ka­mi pocz­to­wy­mi, inne – klu­ba­mi czy­tel­ni­ka. Do tej dru­giej gru­py ma dołą­czyć sieć Bie­dron­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sposób na czytelnię, czyli jak obejść zakaz handlu w niedzielę

Zapisz się do nasze­go klu­bu, wypo­życz książ­kę i zrób wygod­ne zaku­py! – zachę­ca jeden ze skle­pów sie­ci Inter­mar­che. Zaku­py z czy­ta­niem mogą od dziś połą­czyć miesz­kań­cy Lip­na. Jest to kolej­ny z serii kre­atyw­nych pomy­słów sta­no­wią­cych odpo­wiedź na nowe obostrze­nia w obsza­rze han­dlu w nie­dzie­lę. Czy­taj dalej

-->