Aktualności

Sposób na czytelnię, czyli jak obejść zakaz handlu w niedzielę

Zapisz się do nasze­go klu­bu, wypo­życz książ­kę i zrób wygod­ne zaku­py! – zachę­ca jeden ze skle­pów sie­ci Inter­mar­che. Zaku­py z czy­ta­niem mogą od dziś połą­czyć miesz­kań­cy Lip­na. Jest to kolej­ny z serii kre­atyw­nych pomy­słów sta­no­wią­cych odpo­wiedź na nowe obostrze­nia w obsza­rze han­dlu w niedzielę.

Od 1 lute­go weszły w życie nowe prze­pi­sy zaka­zu­ją­ce han­dlu w nie­dzie­lę. Dopre­cy­zo­wa­no w nich pew­ne punk­ty, któ­re do tej pory sta­no­wi­ły furt­kę dla skle­pów, m.in. moż­li­wość dzia­ła­nia w opar­ciu o świad­cze­nie usług pocz­to­wych. Ten wyją­tek już nie obo­wią­zu­je, chy­ba że usłu­gi pocz­to­we sta­no­wi­ły­by co naj­mniej 40 proc. przy­cho­dów danej pla­ców­ki. Tak zro­dził się kolej­ny pomysł – stwo­rze­nia klu­bu czy­tel­ni­cze­go. Kre­atyw­no­ścią wyka­zał się jeden ze skle­pów Inter­mar­che – dzię­ki dołą­cze­niu do klu­bu czy­tel­ni­ka od tej pory, oprócz zro­bie­nia zaku­pów, będzie w nim moż­na poczy­tać, a nawet wypo­ży­czyć książ­kę. Swo­ją ini­cja­ty­wą sklep pochwa­lił się za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Pod postem poja­wi­ło się wie­le słów kry­ty­ki, a oso­by odpo­wie­dzial­ne za pro­wa­dze­nie pro­fi­lu zaan­ga­żo­wa­ły się w słow­ne prze­py­chan­ki z nie­któ­ry­mi z obu­rzo­nych kon­su­men­tów pod­trzy­mu­jąc pro­wa­dzo­ną z przy­mru­że­niem oka nar­ra­cję, że zachę­ca­ją jedy­nie do czy­ta­nia książek.

Nowy wyją­tek w usta­wie o zaka­zie handlu

Pomysł z klu­bem czy­tel­ni­czym wyko­rzy­stu­je jeden z zapi­sów w usta­wie, a kon­kret­nie pod­punkt 10. w art. 6 ust. 1 mówią­cy o tym, że zakaz han­dlu w nie­dzie­lę nie obo­wią­zu­je „pla­có­wek han­dlo­wych w zakła­dach pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w zakre­sie kul­tu­ry, spor­tu, oświa­ty, tury­sty­ki i wypo­czyn­ku” – wska­zał Busi­ness Insi­der. Por­tal zwra­ca tak­że uwa­gę na fakt, że na pod­sta­wie tego frag­men­tu swo­je drzwi mogą z powo­dze­niem otwie­rać pla­ców­ki sie­ci Deca­th­lon i Empik. Pole do wyka­za­nia się kre­atyw­no­ścią jest jed­nak znacz­nie szer­sze, moż­na więc przy­pusz­czać, że skle­py jesz­cze nie­raz zasko­czą nas swo­ją umie­jęt­no­ścią adap­ta­cji do zmie­nia­ją­cych się przepisów.

Źró­dła: innpoland.pl/businessinsider.com.pl/wiadomoscihandlowe.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy