Sprawdzasz tag

sklep

Aktualności

Sposób na czytelnię, czyli jak obejść zakaz handlu w niedzielę

Zapisz się do nasze­go klu­bu, wypo­życz książ­kę i zrób wygod­ne zaku­py! – zachę­ca jeden ze skle­pów sie­ci Inter­mar­che. Zaku­py z czy­ta­niem mogą od dziś połą­czyć miesz­kań­cy Lip­na. Jest to kolej­ny z serii kre­atyw­nych pomy­słów sta­no­wią­cych odpo­wiedź na nowe obostrze­nia w obsza­rze han­dlu w nie­dzie­lę. Czy­taj dalej

-->