Aktualności

Jemisin kontra Lovecraft

Jakiś czas temu wydaw­nic­two Orbit poda­ło do wia­do­mo­ści, że pod­pi­sa­ło z Norą K. Jemi­sin kon­trakt na kolej­ne trzy powie­ści. Jed­ną z nich mia­ła być fan­ta­sty­ka doty­ka­ją­ca pro­ble­mu rasi­zmu i wła­dzy w Nowym Jor­ku. Aż do ostat­nie­go wyda­nia „Play­boya” nie było wia­do­mo nic wię­cej. Jemi­sin w wywia­dzie wyja­wi­ła, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po jej nowej książ­ce. Po pierw­sze, będzie to począ­tek try­lo­gii. Po dru­gie, autor­ka poprzez swo­ich boha­te­rów roz­pra­wi się z dzie­dzic­twem Lovecrafta.

N.K. Jemi­sin zdo­by­ła w tym roku po raz dru­gi z rzę­du pre­sti­żo­wą nagro­dę Hugo. Jej książ­ki są wyso­ko oce­nia­ne przez kry­ty­ków, a w naj­bliż­szym cza­sie może­my spo­dzie­wać się seria­lu opar­te­go o Pią­tą porę roku, za któ­rą dosta­ła swo­ją pierw­szą nagro­dę Hugo. W wywia­dzie udzie­lo­nym „Play­boy­owi” czytamy:

Try­lo­gia, nad któ­rą pra­cu­ję będzie bazo­wać na opo­wia­da­niu napi­sa­nym dla tor.com: The City Born Gre­at. Akcję osa­dzę w Nowym Jor­ku, dla­te­go muszę zro­bić jesz­cze ogrom rese­ar­chu doty­czą­ce­go mia­sta. Gene­ral­nie będzie to opo­wieść o gru­pie ludzi, któ­rzy uwal­nia­ją ducha Nowe­go Jor­ku. Tym samym powo­łu­ją do życia pew­ne­go rodza­ju meta­fi­zycz­ny byt, któ­ry pomo­że im w wal­ce z Cthulhu.

Zapy­ta­na, czy jest fan­ką Love­cra­fta sko­ro swo­je naj­now­sze książ­ki zamie­rza oprze o jego twór­czość, powie­dzia­ła: W życiu! To szan­sa dla mnie, żeby zadrzeć ze spu­ści­zną Love­cra­fta. Był strasz­nym rasi­stą i okrop­nym czło­wie­kiem. To jest dla mnie szan­sa, żeby roz­wrzesz­cza­ne hor­dy – jak okre­ślał Love­craft ciem­no­skó­rych miesz­kań­ców Nowe­go Jor­ku, któ­rzy tak go prze­ra­ża­li – sko­pa­ły tyłek jego kre­acji. Mam nadzie­ję mieć mnó­stwo rado­ści z tego powodu.

Seria Jemi­sin nie będzie pierw­szą, któ­ra rzu­ca wyzwa­nie Love­cra­fto­wi. Wcze­śniej z mito­lo­gią samot­ni­ka z Pro­vi­den­ce ście­ra­li się choć­by: Vic­tor LaVal­le (The Bal­lad of Black Tom), Matt Ruff (Love­craft Coun­try) czy Ruthan­na Emrys (Win­ter Tide).

Źró­dło: https://www.tor.com/

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy