Sprawdzasz tag

playboy

Aktualności

Jemisin kontra Lovecraft

Jakiś czas temu wydaw­nic­two Orbit poda­ło do wia­do­mo­ści, że pod­pi­sa­ło z Norą K. Jemi­sin kon­trakt na kolej­ne trzy powie­ści. Jed­ną z nich mia­ła być fan­ta­sty­ka doty­ka­ją­ca pro­ble­mu rasi­zmu i wła­dzy w Nowym Jor­ku. Aż do ostat­nie­go wyda­nia „Play­boya” nie było wia­do­mo nic wię­cej. Jemi­sin w wywia­dzie wyja­wi­ła, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po jej nowej książ­ce. Po pierw­sze, będzie to począ­tek try­lo­gii. Po dru­gie, autor­ka poprzez swo­ich boha­te­rów roz­pra­wi się z dzie­dzic­twem Love­cra­fta. Czy­taj dalej

-->