Sprawdzasz tag

N.K. Jemisin

Aktualności

Jemisin po raz trzeci z rzędu otrzymała nagrodę Hugo w kategorii Najlepsza powieść

Kie­dy w 2016 roku N.K. Jemi­sin dosta­ła Hugo za Pią­tą porę roku, sta­ła się auto­ma­tycz­nie pierw­szą Afro­ame­ry­kan­ką nagro­dzo­ną tą sta­tu­et­ką w kate­go­rii naj­lep­sza powieść w całej, ponad pięć­dzie­się­cio­let­niej, histo­rii nagro­dy. W kolej­nej edy­cji zno­wu zwy­cię­ży­ła z Wro­ta­mi obe­li­sków, a w sierp­niu bie­żą­ce­go roku się­gnę­ła po laur po raz trze­ci dzię­ki Kamien­ne­mu nie­bu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Pięć trylogii fantastycznych, które powinieneś poznać

Jeden tom to zazwy­czaj za mało dla regu­lar­nie czy­ta­ją­ce­go Pola­ka. Wie­lo­to­mo­we serie, któ­rych koń­ca nie widać, mogą zaś nużyć, zwłasz­cza kie­dy na kolej­ne czę­ści trze­ba cze­kać lata­mi, bo pisarz, zamiast je pisać, zaj­mu­je się wszyst­kim innym. Dla­te­go naj­lep­szą opcją wyda­ją się tra­dy­cyj­ne try­lo­gie, opie­ra­ją­ce się na uni­wer­sal­nej magii trzech tomów – nie za dużo, nie za mało, w sam raz, by nacie­szyć się opo­wia­da­ną histo­rią. Chcie­li­by­śmy teraz zwró­cić waszą uwa­gę na pięć wyjąt­ko­wo cie­ka­wych – naszym zda­niem – try­lo­gii ostat­nich lat. Wszyst­kie zosta­ły wyda­ne w Pol­sce i każ­da z nich jest kom­plet­na – moż­na więc zanu­rzyć się w nur­tach tych fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści bez obaw, że zwień­cze­nia się nie docze­ka­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jemisin kontra Lovecraft

Jakiś czas temu wydaw­nic­two Orbit poda­ło do wia­do­mo­ści, że pod­pi­sa­ło z Norą K. Jemi­sin kon­trakt na kolej­ne trzy powie­ści. Jed­ną z nich mia­ła być fan­ta­sty­ka doty­ka­ją­ca pro­ble­mu rasi­zmu i wła­dzy w Nowym Jor­ku. Aż do ostat­nie­go wyda­nia „Play­boya” nie było wia­do­mo nic wię­cej. Jemi­sin w wywia­dzie wyja­wi­ła, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po jej nowej książ­ce. Po pierw­sze, będzie to począ­tek try­lo­gii. Po dru­gie, autor­ka poprzez swo­ich boha­te­rów roz­pra­wi się z dzie­dzic­twem Love­cra­fta. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Piąta pora roku na srebrnym ekranie

Nazwi­sko N.K. Jemi­sin może coś mówić pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi dzię­ki książ­ce Sto Tysię­cy Kró­lestw, a z całą pew­no­ścią powin­no być zna­ne za spra­wą serii Pęk­nię­ta Zie­mia. Pierw­szy tom try­lo­gii – Pią­ta pora roku (wyda­na w Pol­sce przez SQN Ima­gi­na­tio w 2016) – przy­niósł autor­ce w zeszłym roku nagro­dę Hugo za naj­lep­szą powieść, a w tym suk­ces powtó­rzy­ła dzię­ki jej kon­ty­nu­acji, czy­li Wro­tom obe­li­sków. Czy­taj dalej

-->