Ekranizacje

Piąta pora roku na srebrnym ekranie

Nazwi­sko N.K. Jemi­sin może coś mówić pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi dzię­ki książ­ce Sto Tysię­cy Kró­lestw, a z całą pew­no­ścią powin­no być zna­ne za spra­wą serii Pęk­nię­ta Zie­mia. Pierw­szy tom try­lo­gii – Pią­ta pora roku (wyda­na w Pol­sce przez SQN Ima­gi­na­tio w 2016) – przy­niósł autor­ce w zeszłym roku nagro­dę Hugo za naj­lep­szą powieść, a w tym suk­ces powtó­rzy­ła dzię­ki jej kon­ty­nu­acji, czy­li Wro­tom obe­li­sków. Tym samym Jemi­sin jest pierw­szą od dwu­dzie­stu lat pisar­ką, któ­ra zdo­by­ła tę pre­sti­żo­wą sta­tu­et­kę dwa razy z rzę­du! Zwień­cze­nie serii pre­mie­rę w Sta­nach Zjed­no­czo­nych mia­ło 15 sierp­nia, pol­scy fani muszą pocze­kać do przy­szłe­go roku. Książ­ki Jemi­sin były rów­nież nomi­no­wa­ne do innych lite­rac­kich nagród, część z nich zdo­by­ły, a ostat­nio elek­try­zu­je wszyst­kich wieść, że Pią­ta pora roku zosta­nie prze­nie­sio­na na mały ekran.

Ser­wis Deadline.com poin­for­mo­wał, że trwa­ją wła­śnie pra­ce nad seria­lem będą­cym adap­ta­cją ostat­nich powie­ści Ame­ry­kan­ki. Pra­wa do ekra­ni­za­cji zabez­pie­czy­ła Leigh Dana Jack­son (Jeź­dziec bez gło­wy, 24: Dzie­dzic­two) jesz­cze zanim Pią­ta pora roku otrzy­ma­ła nagro­dę Hugo! Aktu­al­nie pra­ce są na bar­dzo wstęp­nym eta­pie, ale infor­ma­cja zosta­ła ofi­cjal­nie potwier­dzo­na. Serial powsta­je w sta­cji TNT.

Pią­ta pora roku

Roz­po­czął się czas końca.
Roz­po­czął się wiel­ką czer­wo­ną wyrwą bie­gną­cą przez śro­dek kon­ty­nen­tu i plu­ją­cą popiołem.
Roz­po­czął się śmier­cią syna i porwa­niem córki.
Roz­po­czął się zdra­dą i zaognie­niem ran.
Oto Bez­ruch, przy­wy­kły do kata­strof świat, gdzie mocą zie­mi wła­da się jak bro­nią. I gdzie nie ma litości.

Essun, kobie­ta z pozo­ru zwy­czaj­na, za nic ma nad­cho­dzą­cą zagła­dę. Jej mąż wła­śnie jed­no z ich dzie­ci zabił, a dru­gie upro­wa­dził. Pogrą­żo­na w żało­bie i roz­dar­ta roz­pa­czą, prze­mie­rza dogo­ry­wa­ją­cy świat. Jest zdol­na doko­nać jesz­cze więk­szych znisz­czeń, jeśli pomo­że jej to odzy­skać córkę.

Jed­na z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych i eks­cy­tu­ją­cych pisa­rek fan­ta­sy ostat­nich lat.
John Scalzi

Kata­klizm, sekre­ty, magia i zdra­da. Mor­der­cze intry­gi, zja­da­cze kamie­ni i tajem­ni­cze obe­li­ski na nie­bie. Czy­tel­ni­cza fraj­da na każ­dą porę roku.
Jakub Małecki

Nie mogłem się ode­rwać od tej nie­po­ko­ją­cej, intry­gu­ją­cej i peł­nej nie­spo­dzia­nek książ­ki. To fascy­nu­ją­cy powiew świe­żo­ści na sty­ku SF i fantasy.
Michał Her­nes, „Nowa Fantastyka”

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy