Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix pracuje nad animowanym serialem o Asteriksie i Obeliksie

Od nie­daw­na na plat­for­mie Net­flik­sa oglą­dać może­my świe­żo zre­ali­zo­wa­ny na jego zle­ce­nie ani­mo­wa­ny serial opo­wia­da­ją­cy o pery­pe­tiach sło­wiań­skich wojów, Kaj­ka i Koko­sza, opar­ty na twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty. Fir­ma nie­wąt­pli­wie widzi poten­cjał w kul­to­wych komik­sach dla młod­szych odbior­ców, bo w pla­nach ma już też adap­ta­cję przy­gód Aste­rik­sa, Obe­lik­sa i pozo­sta­łych dziel­nych Galów.

Pierw­si o miesz­kań­cach nie­wiel­kiej wio­ski w Galii, męż­nie sta­wia­ją­cych czo­ła Rzy­mia­nom, czy­ta­li Fran­cu­zi w 1959 w maga­zy­nie „Pilo­te”. Już dwa lata póź­niej komiks René Goscin­ne­go i Alber­ta Ude­rzo docze­kał się wyda­nia albu­mo­we­go. Do dziś uka­za­ło się 38 tomów z przy­go­da­mi Aste­rik­sa i Obe­lik­sa, a 39. już jest w dro­dze. Po śmier­ci Goscin­ne­go w 1977 pra­ce nad serią prze­jął w cało­ści Albert Ude­rzo, któ­ry prze­szedł na eme­ry­tu­rę w 2011. Od tomu 35. two­rze­nie komik­sów o Galach kon­ty­nu­ują Jean-Yves Fer­ri i Didier Conrad.

Komik­so­wa seria o Aste­rik­sie i Obe­lik­sie bar­dzo szyb­ko, jesz­cze w cza­sach, kie­dy two­rzo­na była przez René Goscin­ne­go i Alber­ta Ude­rzo, zyska­ła popu­lar­ność na całym świe­cie. Dziś o dziel­nych Galach czy­tać moż­na w 111 języ­kach i dialektach.

Net­flix ogło­sił, że zawarł umo­wę z dzier­żą­cym pra­wa do serii fran­cu­skim wydaw­cą Hachet­te, na mocy któ­rej powsta­nie limi­to­wa­ny serial ani­mo­wa­ny. Wia­do­mo już, że pro­duk­cja będzie opie­ra­ła się na siód­mym albu­mie, zaty­tu­ło­wa­nym Wal­ka wodzów, w któ­rym Rzy­mia­nie sta­ra­ją się prze­jąć wio­skę Galów przy pomo­cy przy­ja­zne­go im Kolaboriksa.

Serial wyre­ży­se­ru­je Ala­in Cha­bat. On też praw­do­po­dob­nie napi­sze sce­na­riusz pro­duk­cji. Fran­cu­ski fil­mo­wiec zna­ny jest cho­ciaż­by z pra­cy nad aktor­skim fil­mem Aste­rix i Obe­lix: Misja Kle­opa­tra – był jego sce­na­rzy­stą, obraz też wyre­ży­se­ro­wał i wcie­lił się w nim w postać Juliu­sza Cezara.

Net­flix zapo­wie­dział pre­mie­rę seria­lu na 2023 rok.

źró­dło variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy