Aktualności

Również w Wielkiej Brytanii rynek książki ma się bardzo dobrze

Wie­my już, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych lokal­ne, nie­za­leż­ne księ­gar­nie prze­ży­wa­ją rene­sans – coraz wię­cej ludzi decy­du­je się wła­śnie tam kupo­wać książ­ki, otwie­ra­ją się nowe loka­le, a wszyst­ko to w cza­sach rze­ko­me­go upad­ku czy­tel­nic­twa. Oka­zu­je się, że tak­że w Wiel­kiej Bry­ta­nii spra­wy mają się lepiej niż kto­kol­wiek by przy­pusz­czał. Nie­za­prze­czal­nie wra­ca moda na papie­ro­wą książ­kę.

Wiel­ka Bry­ta­nia zano­to­wa­ła wzrost sprze­da­ży ksią­żek o 22 milio­ny fun­tów (105 mln zło­tych) wzglę­dem poprzed­nie­go roku. Media poda­ją, że rów­nież tam czy­tel­ni­cy coraz czę­ściej zaglą­da­ją do nie­za­leż­nych księ­gar­ni celem zaopa­trze­nia się w kolej­ne lektury.

Nadal jed­nak popu­lar­ny jest trend trak­to­wa­nia księ­gar­ni jako salo­nu wysta­wo­we­go, gdzie ludzie przy­cho­dzą, oglą­da­ją książ­ki, wybie­ra­ją, co ich inte­re­su­je, cza­sem nawet wysłu­cha­ją reko­men­da­cji księ­ga­rza, a póź­niej zama­wia­ją te kon­kret­ne tytu­ły przez stro­nę Amazona.

W prze­cią­gu kil­ku minut pode­szłam do trzech róż­nych osób i popro­si­łam ich grzecz­nie, że jeśli podo­ba im się szu­ka­nie tu ksią­żek, to czy mogli­by je rów­nież tutaj kupić. Cała trój­ka sko­rzy­sta­ła z moich reko­men­da­cji, ale zaku­pu doko­na­li tuż przed moimi ocza­mi na tele­fo­nach, a jeden z nich śmiał mi się pro­sto w twarz, opo­wia­da­ła Kel­ly Justi­ce, wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni Foun­ta­in Bookstore.

W Wiel­kiej Bry­ta­nii widać rów­nież wciąż rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie książ­ką papie­ro­wą. Dla przy­kła­du w 2017 roku sprze­daż dru­ko­wa­nych tomów wzro­sła o 10,8% wzglę­dem roku poprzed­nie­go. Nie­któ­rzy tłu­ma­czą to sobie tym, że w cza­sach, kie­dy prak­tycz­nie całe dni spę­dza­my wpa­trze­ni w ekra­ny smart­fo­nów, potrze­bu­je­my chwi­li wytchnie­nia i ksią­żek nie chce­my już czy­tać na urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych. Coś w tym może być.

Źró­dło: gz/guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy