Sprawdzasz tag

Tytus Romek i Atomek

Aktualności

Papcio Chmiel odznaczony Orderem Orła Białego

Order Orła Bia­łe­go to naj­star­sze i naj­wyż­sze odzna­cze­nie, jakie moż­na otrzy­mać w Pol­sce. Nada­wa­ny jest tyl­ko naj­wy­bit­niej­szym kra­ja­nom i naj­wyż­szym ran­gą przed­sta­wi­cie­lom państw obcych za zna­mie­ni­te zasłu­gi cywil­ne i woj­sko­we. Wśród odzna­czo­nych są mię­dzy inny­mi: Józef Pił­sud­ski, Igna­cy Jan Pade­rew­ski, Win­cen­ty Witos, Cze­sław Miłosz, Witold, Pilec­ki, Wisła­wa Szym­bor­ska, Krzysz­tof Pen­de­rec­ki czy Sta­ni­sław Lem. W lutym do tego zaszczyt­ne­go gro­na włą­czo­ny został pośmiert­nie Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny rów­nież jako Pap­cio Chmiel. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, legendarny Papcio Chmiel

Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny być może nawet bar­dziej pod pseu­do­ni­mem Pap­cio Chmiel, autor słyn­nej serii komik­so­wej Tytus, Romek i A’To­mek w czerw­cu obcho­dził 97-te uro­dzi­ny; 98-tych nie­ste­ty nie dożył. O śmier­ci pol­skie­go arty­sty poin­for­mo­wał Piotr Kasiń­ski, orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Komik­su w Łodzi. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

94 000 żartów Papcia Chmiela

Pap­cio Chmiel (zna­ny w nie­któ­rych krę­gach jako Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski) skoń­czył nie­daw­no 94 lat, jest więc praw­do­po­dob­nie naj­star­szym pol­skim twór­cą komik­so­wym. O wpły­wie, jaki miał na kolej­ne poko­le­nia komik­sia­rzy, nie ma nawet co się roz­wo­dzić – trud­no zna­leźć jakie­go­kol­wiek auto­ra histo­rii obraz­ko­wych, któ­ry nie zaczy­ty­wał­by się w przy­go­dach „Tytu­sa, Rom­ka i A’Tomka”. To prze­cież jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych serii doby PRL‑u, zna­na i lubia­na tak­że przez tych, któ­rzy na co dzień nie mają do czy­nie­nia z komik­sa­mi. Aktu­ali­za­cja: Pap­cio Chmiel zmarł 21 stycz­nia 2021 roku. Czy­taj dalej

-->