Aktualności

Papcio Chmiel odznaczony Orderem Orła Białego

Order Orła Bia­łe­go to naj­star­sze i naj­wyż­sze odzna­cze­nie, jakie moż­na otrzy­mać w Pol­sce. Nada­wa­ny jest tyl­ko naj­wy­bit­niej­szym kra­ja­nom i naj­wyż­szym ran­gą przed­sta­wi­cie­lom państw obcych za zna­mie­ni­te zasłu­gi cywil­ne i woj­sko­we. Wśród odzna­czo­nych są mię­dzy inny­mi: Józef Pił­sud­ski, Igna­cy Jan Pade­rew­ski, Win­cen­ty Witos, Cze­sław Miłosz, Witold, Pilec­ki, Wisła­wa Szym­bor­ska, Krzysz­tof Pen­de­rec­ki czy Sta­ni­sław Lem. W lutym do tego zaszczyt­ne­go gro­na włą­czo­ny został pośmiert­nie Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny rów­nież jako Pap­cio Chmiel.

Autor kul­to­wych komik­sów o Tytu­sie, Rom­ku i A’Tom­ku zmarł 21 stycz­nia 2021. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odby­ły się 10 lute­go. Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski został pocho­wa­ny na Sta­rych Powąz­kach w War­sza­wie. Pogrzeb miał cha­rak­ter pań­stwo­wy, przez wzgląd jed­nak na pan­de­mię licz­ba uczest­ni­ków była ogra­ni­czo­na. Z tego też powo­du uro­czy­stość trans­mi­to­wa­na była na żywo. Z nagra­niem zapo­znać się moż­na na pro­fi­lu Face­bo­oko­wym wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka.

Pod­czas pogrze­bu Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski uho­no­ro­wa­ny został Orde­rem Orła Bia­łe­go w uzna­niu zna­mie­ni­tych zasług dla pol­skiej kul­tu­ry, za dzia­łal­ność na rzecz nie­pod­le­gło­ści i suwe­ren­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, za pie­lę­gno­wa­nie pamię­ci o Powsta­niu War­szaw­skim oraz krze­wie­nie war­to­ści patrio­tycz­nych. W imie­niu Andrze­ja Dudy odzna­cze­nie prze­ka­za­ła rodzi­nie zmar­łe­go Gra­ży­na Igna­czak-Ban­dych, szef Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP.

Tym samym Pap­cio Chmiel jest pierw­szym arty­stą komik­so­wym odzna­czo­nym Orde­rem Orła Bia­łe­go. Medal dołą­czył do dłu­giej listy odzna­czeń, jaki­mi za życia Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski został uho­no­ro­wa­ny. Otrzy­mał mię­dzy inny­mi Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi, Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski i Medal Stu­le­cia Odzy­ska­nej Niepodległości.

źró­dło rynek książki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy