Sprawdzasz tag

Order Orła Białego

Aktualności

Papcio Chmiel odznaczony Orderem Orła Białego

Order Orła Bia­łe­go to naj­star­sze i naj­wyż­sze odzna­cze­nie, jakie moż­na otrzy­mać w Pol­sce. Nada­wa­ny jest tyl­ko naj­wy­bit­niej­szym kra­ja­nom i naj­wyż­szym ran­gą przed­sta­wi­cie­lom państw obcych za zna­mie­ni­te zasłu­gi cywil­ne i woj­sko­we. Wśród odzna­czo­nych są mię­dzy inny­mi: Józef Pił­sud­ski, Igna­cy Jan Pade­rew­ski, Win­cen­ty Witos, Cze­sław Miłosz, Witold, Pilec­ki, Wisła­wa Szym­bor­ska, Krzysz­tof Pen­de­rec­ki czy Sta­ni­sław Lem. W lutym do tego zaszczyt­ne­go gro­na włą­czo­ny został pośmiert­nie Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny rów­nież jako Pap­cio Chmiel. Czy­taj dalej

-->