Aktualności

Wannolot odsłonięty w Krakowie! 100. Rocznica urodzin Papcia Chmiela

Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy uro­dzin Hen­ry­ka Chmie­lew­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Pap­cia Chmie­la zor­ga­ni­zo­wa­ło dwu­dnio­we świę­to­wa­nie. Jego czę­ścią było odsło­nię­cie rzeź­by „Wan­no­lot” i spo­tka­nie z dzieć­mi artysty.

Set­na rocz­ni­ca uro­dzin Hen­ry­ka Jerze­go Chmie­lew­skie­go przy­pa­dła 7 czerw­ca. Z tej oka­zji w minio­ny week­end Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Pap­cia Chmie­la zor­ga­ni­zo­wa­ło uro­czy­ste obcho­dy. 

Na skwe­rze Pap­cia Chmie­la, któ­ry leży u zbie­gu ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi i al. Focha w Kra­ko­wie, 3 czerw­ca uro­czy­ście odsło­nię­to rzeź­bę z brą­zu przed­sta­wia­ją­ca Wan­no­lot – pojazd, w któ­rym w „Księ­dze V” Tytus, Romek i A’Tomek podró­żo­wa­li po świe­cie. W Wan­no­lo­cie zna­leź­li się nie tyl­ko boha­te­ro­wie kul­to­we­go komik­so­we­go cyklu, ale też sam Pap­cio Chmiel.

Liczy­my, że pierw­sza taka insta­la­cja w Pol­sce, for­ma zapew­nia­ją­ca bez­po­śred­nią inte­rak­cję i moż­li­wość zaba­wy z posta­cia­mi naj­po­pu­lar­niej­szej w Pol­sce serii komik­so­wej, sta­nie się cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Kra­ko­wa ele­men­tem, jak Smok Wawel­ski czy rzeź­ba Igo­ra Mito­ra­ja – oświad­czy­li repre­zen­tan­ci Sto­wa­rzy­sze­nia Pamię­ci Pap­cia Chmie­la. – To mikro­wan­no­lot, będzie­my pra­co­wać, by był duży.

Poza odsło­nię­ciem rzeź­by, na obcho­dy zło­ży­ły się m.in. moż­li­wość spo­tka­nia z Moni­que Chmie­lew­ską-Leh­man i Artu­rem Chmie­lew­skim, czy­li dzieć­mi Pap­cia Chmie­la, jego przy­ja­ciół­mi i inny­mi arty­sta­mi, któ­rzy opo­wia­da­li nie­zna­ne dotąd aneg­dot­ki o Hen­ry­ku Jerzym Chmie­lew­skim, har­cer­ska gra tere­no­wa, wysta­wa 10 kolek­cjo­ner­skich pla­ka­tów z ilu­stra­cja­mi autor­stwa Pap­cia Chmie­la czy moż­li­wość obej­rze­nia pry­wat­nych pamią­tek, w tym plan­szy nary­so­wa­nych przy­ja­cie­lo­wi Pap­cia Chmie­la oraz Orde­ru Orła Bia­łe­go. Tak­że fan­ki i fani otrzy­ma­li moż­li­wość podzie­le­nia się wspo­mnie­nia­mi, a całość zosta­ła upa­mięt­nio­na wspól­nym zdjęciem.

Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski był gra­fi­kiem, rysow­ni­kiem i publi­cy­stą, naj­bar­dziej zna­nym z komik­so­wej serii „Tytus, Romek i A’Tomek”. Nale­żał do Armi Kra­jo­wej, jako „Jupi­ter” wal­czył w Powsta­niu War­szaw­skim. W sce­na­riu­szach swo­ich komik­sów uczył dzie­ci miło­ści do Ojczy­zny oraz patrio­ty­zmu. Pośmiert­nie został kawa­le­rem Orde­ru Orła Bia­łe­go – naj­wyż­sze­go pol­skie­go odzna­cze­nia pań­stwo­we­go, został też uho­no­ro­wa­ny m.in. Zło­tym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2007), Orde­rem Uśmie­chu (1973), Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2009), Krzy­żem Armii Kra­jo­wej, Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi (1957) czy War­szaw­skim Krzy­żem Powstań­czym (1983). Uro­dził się 7 czerw­ca 1923 roku w War­sza­wie, zmarł 22 stycz­nia 2021 roku w tym samym mie­ście. Miał 97 lat.

30 maja uka­za­ła się książ­ka „Pap­cio Chmiel udo­mo­wio­ny”, w któ­rej Hen­ry­ka Chmie­lew­skie­go wspo­mi­na­ją jego dzie­ci. Moni­que Chmie­lew­ska-Leh­man i Artur Chmie­lew­ski opo­wie­dzie­li o ojcu Karo­li­nie Pre­węc­kiej. Ponad­to wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka zapro­si­ło do współ­pra­cy Łuka­sza Więc­ka (zna­ne­go jako Lukas Data), by stwo­rzył postać Pap­cia Chmie­la z kloc­ków LEGO

To nie jedy­ne prze­ja­wy świę­to­wa­nia rocz­ni­cy – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 361 w War­sza­wie dokład­nie 7 czerw­ca otrzy­ma­ła imię Pap­cia Chmie­la oraz sztan­dar. Była to ini­cja­ty­wa Rady Rodzi­ców. Wyda­rze­nie trans­mi­to­wa­no w sie­ci na żywo.

Anna Tess Gołębiowska

fotografia Papcia Chmiela dzięki uprzejmości wydawnictwa Prószyński

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy