Aktualności

Henryk Chmielewski jako figurka LEGO i zapowiedź książki Papcio Chmiel udomowiony

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się set­na rocz­ni­ca uro­dzin Hen­ry­ka Chmie­lew­skie­go, sze­rzej zna­ne­go jako Pap­cio Chmiel, auto­ra kul­to­wej serii komik­so­wej „Tytus, Romek i A’Tomek”.

Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka zapre­zen­to­wa­ło uni­ka­to­wy zestaw LEGO z oka­zji zbli­ża­ją­cej się set­nej rocz­ni­cy uro­dzin arty­sty. Zachwy­ci­ło się nim m.in. Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Pap­cia Chmiela.

Uwiel­bia­ny przez czy­tel­ni­ków Pap­cio Chmiel – Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski wyzna­czył poziom komik­so­wej nar­ra­cji i warsz­ta­tu. Stał się posta­cią rów­nie roz­po­zna­wal­ną jak boha­te­ro­wie jego komik­sów. Wizjo­ner, powsta­niec war­szaw­ski, har­cerz, rysow­nik, Kawa­ler Orde­ru Uśmie­chu – czy­ta­my w komen­ta­rzu Sto­wa­rzy­sze­nia. – Wokół jego oso­by do dziś odby­wa­ją się licz­ne impre­zy kul­tu­ral­ne, odsła­nia­ne są mura­le, wysta­wy, orga­ni­zo­wa­ne są odczy­ty (łącz­nie z pane­la­mi dys­ku­syj­ny­mi na temat „tytu­so­lo­gii” na UJ).

Choć komiks bywa trak­to­wa­ny jako medium nie­po­waż­ne, to zarów­no dzia­łal­ność arty­stycz­na Pap­cia Chmie­la, jak i jego zasłu­gi na rzecz nie­pod­le­gło­ści, zosta­ły docenione.

Hen­ryk Chmie­lew­ski pośmiert­nie został kawa­le­rem Orde­ru Orła Bia­łe­go – naj­wyż­sze­go pol­skie­go odzna­cze­nia pań­stwo­we­go, został też uho­no­ro­wa­ny m.in. Zło­tym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2007), Orde­rem Uśmie­chu (1973), Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2009), Krzy­żem Armii Kra­jo­wej, Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi (1957) czy War­szaw­skim Krzy­żem Powstań­czym (1983).

W przy­naj­mniej trzech miej­sco­wo­ściach w Pol­sce (Gdańsk, Gorzów Wiel­ko­pol­ski, Łuków) znaj­du­ją się mura­le upa­mięt­nia­ją­ce Pap­cia Chmie­la, w dwóch (Słu­bi­ce, Łuków) – uli­ce jego imie­nia. W Kra­ko­wie powstał skwer imie­nia Pap­cia Chmie­la, arty­sta został też patro­nem dwóch war­szaw­skich szkół podstawowych.

Gra­fik, rysow­nik i publi­cy­sta zmarł 22 stycz­nia 2021 roku w wie­ku 97 lat. W tym roku przy­pa­da­ły­by jego set­ne uro­dzi­ny, nic więc dziw­ne­go, że wydaw­ca Pap­cia Chmie­la posta­no­wił uho­no­ro­wać tę datę.

Z tej oka­zji wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka zapro­si­ło do współ­pra­cy Łuka­sza Więc­ka (zna­ne­go też jako Lukas Data). Wyko­nał on z kloc­ków LEGO postać Hen­ry­ka Chmie­lew­skie­go w swo­jej pra­cow­ni, w towa­rzy­stwie boha­te­rów „Tytu­sa, Rom­ka i A’Tomka”. Moż­li­we, że koja­rzy­cie już to nazwi­sko – to on stwo­rzył Wisła­wę Szym­bor­ską z LEGO!

A to nie koniec nie­spo­dzia­nek! Już 30 maja uka­że się książ­ka „Pap­ciu Chmiel udo­mo­wio­ny”. Hen­ry­ka Chmie­lew­skie­go wspo­mi­na­ją w niej jego dzie­ci, Moni­que Chmie­lew­ska-Leh­man i Artur Chmie­lew­ski, któ­rzy opo­wie­dzie­li o ojcu Karo­li­nie Prewęckiej.

Set­na rocz­ni­ca uro­dzin Pap­cia Chmie­la już 7 czerwca!

Anna Tess Gołębiowska

 

Pap­cio Chmiel jest men­tal­nym ojcem kil­ku poko­leń Pola­ków zaczy­ta­nych w przy­go­dach Tytu­sa, Rom­ka i A’Tomka. Stał się dobrem naro­do­wym, boha­te­rem zbio­ro­wej wyobraź­ni, wycho­waw­cą i naczel­nym humo­ry­stą kraju.

Dzię­ki wspo­mnie­niom jego dzie­ci, Moni­que i Artu­ra, pozna­je­my Pap­cia Chmie­la jako ojca, czło­wie­ka, oby­wa­te­la codzien­no­ści. Tak­że w tej życio­wej roli był nie­zwy­kły, co łączy­ło się z fajer­wer­ka­mi, ale też uczy­ło obro­ny swo­jej inno­ści w gru­pie rówieśników.

Domo­wą codzien­ność zamie­niał im w świat zaba­wy i dzia­ła­nia wyobraź­ni. Jed­no­cze­śnie zaj­mu­ją­co uczył histo­rii, przy­ro­dy, radze­nia sobie z trud­no­ścia­mi. Czę­sto jed­nak taty bra­ko­wa­ło. Zni­kał w pra­cow­ni. Nie cho­dził na wywia­dów­ki, nie wysłu­chi­wał mło­dzień­czych zwie­rzeń, nie dora­dzał, gdy Moni­que i Artur szu­ka­li swo­ich miejsc w życiu.

Moni­que zosta­ła artyst­ką, Artur – inży­nie­rem. Ich wybo­ry odzwier­cie­dla­ją zło­żo­ną oso­bo­wość taty. Bywa­ją kry­tycz­ni wobec nie­go, ale przede wszyst­kim szcze­rzy, są nie­zwy­kle mu wdzięcz­ni i dum­ni z nie­go. Stwo­rzy­li razem barw­ne trio. O tym, co prze­ży­li pod­czas tej wspól­nej wędrów­ki przez dzie­się­cio­le­cia, opo­wia­da ta książeczka.

Poznaj­cie Pap­cia Chmie­la w kap­ciach i na kanapie.

zdję­cie głów­ne wydaw­nic­two Prószyński

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy