Aktualności

Będą dalsze przygody Ani z Zielonego Wzgórza na Netfliksie

Anne” (po pol­sku jako “Ania, nie Anna”, choć wła­ści­wie powin­no być “Ania, nie Andzia”), czy­li serial wypro­du­ko­wa­ny przez Net­flik­sa, otrzy­ma­ła kolej­ny sezon.

Serial zbie­ra mie­sza­ne recen­zje. Z jed­nej stro­ny odzie­ra on książ­kę Lucy Maud Mont­go­me­ry z baśnio­wo­ści i poezji – przed­sta­wio­na w nim rze­czy­wi­stość jest o wie­le bar­dziej bru­tal­na i dosłow­na, czym zapew­ne dokład­niej odda­je, jak mógł wyglą­dać los sie­ro­ty w cza­sach, gdy Cuth­ber­to­wie przy­gar­nę­li Anię Shir­ley. Z dru­giej – aktor­ka Amy­beth McNul­ty jest wręcz uro­dzo­na do roli tej bohaterki.

Anne” nie jest wier­ną ekra­ni­za­cją, roz­wi­ja część wąt­ków, zmie­nia inne, ale widzo­wie nie powin­ni mieć wąt­pli­wo­ści – to wciąż ich uko­cha­na Ania.

Nowy sezon uka­że się w 2018 roku. Zdję­cia roz­pocz­ną się tej jesie­ni. W obsa­dzie poja­wia­ją się m.in.: Geral­di­ne James (Maril­la Cuth­bert), R.H. Thom­son (Mat­thew Cuth­bert), Ayme­ric Jett Mon­taz (Jer­ry Bay­nard), Helen Johns (Eli­za Bar­ry), Chri­stian Mar­tyn (Bil­ly Andrews), Ryan Kie­ra Arm­strong (Min­nie May), Ella Jonas Far­lin­ger (Pris­sy Andrews), Ste­phen Tra­cey (Mr. Phil­lips) i Janet Por­ter ( Mrs. Andrews). Twór­ca­mi seria­lu są Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Aman­da Tap­ping, a sce­na­rzy­sta­mi: Jane Maggs, Sher­nold Edwards, Kath­ryn Borel, Aman­da Fahey oraz Nale­di Jackson.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy