Aktualności

Wojciech Smarzowski stworzy historię Piastów?!

Woj­ciech Sma­rzow­ski zapo­wie­dział, że pra­cu­je nad nowym seria­lem, któ­ry miał­by być pol­ską wer­sją “Gry o tron”, ale opo­wia­da­ją­cą o dyna­stii Pia­stów. Na pierw­szym pla­nie zoba­czy­my wąt­ki poli­tycz­ne i miło­sne, ale uka­za­ne zosta­nie też życie codzien­ne peł­ne sło­wiań­skim obrzę­dów zagro­żo­nych chrystianizacją.

Nas sce­na­riu­szem Sma­rzow­ski pra­cu­je razem z Woj­cie­chem Rze­za­kiem. Histo­ria ma dzie­lić się na trzy sezo­ny, a do pro­duk­cji Sma­rzow­ski chce zapro­sić zagra­nicz­nych akto­rów – tak by całość zyska­ła mię­dzy­na­ro­do­wą widow­nię. Poszu­ki­wa­ni są tak­że pro­du­cen­ci mają­cy zagwa­ran­to­wać wyso­ki budżet.

Zdję­cia mia­ły­by ruszyć naj­wcze­śniej w 2018 roku. Sma­rzow­ski obsta­wia, że cały pro­jekt zaj­mie mu oko­ło 5–6 lat. Nim serial powsta­nie, reży­ser chce zre­ali­zo­wać jesz­cze jed­ną lub dwie pro­duk­cje dzie­ją­ce się współcześnie.

Sma­rzow­ski chciał­by, aby pro­duk­cja o Pia­stach uka­za­ła się w Show­Max, podob­nie jak jego ostat­ni film – “Ksiądz”.

O tym, że histo­ria Pia­stów może być wcią­ga­ją­ca, prze­ko­na­li nas już Zbi­gniew Nie­nac­ki, Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska czy Mał­go­rza­ta Saramonowicz.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy