Aktualności

Trwa plebiscyt na najciekawsze produkcje audio. Rozstrzygnięcie Nagród BEST AUDIO Empik Go pod koniec czerwca!

Z roku na rok coraz chęt­niej przy­swa­ja­my tre­ści w wer­sji audio. Te też, napę­dza­ne rosną­cym popy­tem, sta­ją się coraz bar­dziej atrak­cyj­ne. Mamy więc dziś dostęp do ogrom­nej bazy ksią­żek czy­ta­nych przez popu­lar­nych lek­to­rów, urze­ka­ją­cych efek­ta­mi dźwię­ko­wy­mi słu­cho­wisk, zna­ko­mi­cie wyre­ży­se­ro­wa­nych seria­li audio czy poru­sza­ją­cych wsze­la­kie tema­ty pod­ca­stów. O popu­lar­no­ści takich pro­duk­cji niech świad­czy to, że od począt­ku pan­de­mii użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik Go doda­li do swo­ich biblio­tek nie­mal pięć milio­nów tre­ści audio!

W 2020 roku audio­bo­oki wyszły z czy­tel­ni­czej niszy i tra­fi­ły do głów­ne­go nur­tu. Razem z pod­ca­sta­mi two­rzą zna­ko­mi­te uzu­peł­nie­nie dotych­cza­so­wych form spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Nie rywa­li­zu­ją z tele­wi­zją czy fil­mem, ponie­waż kon­tekst korzy­sta­nia jest zupeł­nie inny – są to momen­ty, pod­czas któ­rych nasze oczy lub ręce są zaję­te. To już nie tyl­ko lek­tu­ry i kla­sy­ka lite­ra­tu­ry. To rów­nież nowo­ści książ­ko­we dostęp­ne w dniu pre­mie­ry oraz coraz wię­cej tytu­łów, któ­re są two­rzo­ne spe­cjal­nie jako audio­se­rial czy słu­cho­wi­sko, powie­dział Kuba Piotr­ko­wicz, Head of Digi­tal Con­tent w Gru­pie Empik.

Mimo sza­leń­stwa, któ­re ogar­nę­ło Pola­ków na punk­cie pro­duk­cji audio, bra­ko­wa­ło w naszym kra­ju jakie­goś wyróż­nie­nia nagra­dza­ją­ce­go trud wło­żo­ny w reali­za­cję tych wszyst­kich tre­ści. Aktu­al­nie nie jest to już pro­ble­mem – Empik posta­no­wił wypeł­nić tę lukę. W tym roku wystar­to­wa­ła pierw­sza edy­cja ple­bi­scy­tu Nagro­dy BEST AUDIO Empik Go.

Wie­rzy­my, że na histo­riach naj­le­piej zna­ją się ich słu­cha­cze! Dla­te­go to wła­śnie oni, w gło­so­wa­niu onli­ne zde­cy­du­ją, kto dosta­nie zło­tą, srebr­ną bądź brą­zo­wą sta­tu­et­kę, sko­men­to­wał Kuba Piotr­ko­wicz, tłu­ma­cząc wybór for­mu­ły konkursu.

Ple­bi­scyt wystar­to­wał 26 maja. Inter­nau­ci mogą odda­wać gło­sy na ich zda­niem naj­lep­sze pro­duk­cje audio w sied­miu róż­nych kate­go­riach. W każ­dej z nich zna­la­zło się dzie­sięć nomi­no­wa­nych tytu­łów. Gło­so­wać moż­na do 22 czerw­ca na stro­nie: https://www.empik.com/nagrody-bestaudio-empikgo. Orga­ni­za­to­rzy ple­bi­scy­tu prze­wi­dzie­li nagro­dy dla inter­nau­tów bio­rą­cych aktyw­ny udział w kon­kur­sie. Do wygra­nia są czyt­ni­ki Pocket­Bo­ok, rocz­ne kody do Empik Pre­mium, vouche­ry do wyko­rzy­sta­nia w Empik Foto czy zesta­wy książek.

Roz­strzy­gnię­cie Nagród BEST AUDIO Empik Go odbę­dzie się 28 czerwca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listy nomi­no­wa­nych w poszcze­gól­nych kategoriach.

Naj­lep­sza superprodukcja:
• Lal­ka, Krzysz­tof Cze­czot, pro­duk­cja ory­gi­nal­na na pod­sta­wie powie­ści ‑Bole­sła­wa Pru­sa, w rolach głów­nych: Julia Wie­nia­wa, Adam Woro­no­wicz, Wik­tor Zbo­row­ski, Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan, Maciej Musiał
• Dubler­ka, B.A. Paris, Cla­re Mac­kin­tosh, Sophie Han­nah I Hol­ly Brown, pro­duk­cja ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Anna Dere­szow­ska, Pau­li­na Holtz, Mał­go­rza­ta Lewiń­ska, Maria Seweryn
• Mol­ly, Agniesz­ka Lin­gas-Łoniew­ska, Pro­duk­cja ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych Micha­li­na Łabacz, Józef Pawłowski
• Papro­ca­ny, Pau­li­na Świst, Pro­duk­cja ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Olga Bołądź, Grze­gorz Damięcki
• Anto­lo­gia pol­skie­go cyber­pun­ka, Paweł Maj­ka, Łukasz Orbi­tow­ski, Tobiasz Piąt­kow­ski, Robert J. Szmidt i Robert M. Wegner, Pro­duk­cja ory­gi­nal­na, czy­ta­nie: Edy­ta Olszów­ka, Mariusz Bona­szew­ski, Krzysz­tof Cze­czot, Filip Kosior i Grze­gorz Pawlak
• Pio­truś Pan, Janusz Józe­fo­wicz, Janusz Sto­kło­sa, Ory­gi­nal­ny audio­mu­si­cal, w rolach głów­nych: Edy­ta Gep­pert, Wik­tor Zbo­row­ski, Nata­sza Urbań­ska, Mariusz Czaj­ka, Jakub Laskowski
• Kro­ni­ki koro­na­wi­ru­so­we, Mal­colm XD, Ory­gi­nal­ny Serial Audio; czy­ta Józef Pawłowski
• Kwe­stia ceny, Zyg­munt Miło­szew­ski, Pro­duk­cja Ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Filip Kosior, Arka­diusz Jaku­bik, Alek­san­dra Popław­ska, Rafał Zawierucha
• Wyrwa. Histo­ria Uła­na, Pro­duk­cja Ory­gi­nal­na według sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Chmie­la­rza; w rolach głów­nych: Niko­dem Roz­bic­ki, Adam Woro­no­wicz, Kata­rzy­na Warn­ke, Jacek Beler
• FAKAP, Juliusz Sipi­ka, kome­dio­wy serial audio, w rolach głów­nych: Michał Mey­er, Seba­stian Stan­kie­wicz, Szy­mon Mysła­kow­ski, Karo­li­na Pie­cho­ta, Michał Zie­liń­ski, Mag­da Sma­la­ra czy Mate­usz Grydlik


 

Naj­lep­szy audio­bo­ok czy­ta­ny przez autora:
• Powrót z Bam­bu­ko, Nosow­ska Kata­rzy­na, Wiel­ka Litera
• Rahim. Ludzie z tyl­ne­go sie­dze­nia, Sal­bert Seba­stian, Wydaw­nic­two SQN
• Andrzej Gra­bow­ski. Jestem jak motyl, Łęczuk Paweł, Jabłon­ka Jakub, Gra­bow­ski Andrzej, Gra­bow­ski Andrzej, Agora
• Dyr­dy­Mar­ki, Niedź­wiec­ki Marek, Wiel­ka Litera
• Gru­be wió­ry, Pacześ Rafał, Agora
• Dzien­nik pokła­do­wy Zyg­mun­ta Miło­szew­skie­go, Miło­szew­ski Zyg­munt, Biblio­te­ka Akustyczna
• (Nie)dziennik, Ponie­dzia­łek Jacek, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Mam wąt­pli­wość, Radom­ska Alek­san­dra, Wiel­ka Litera
• Mecz to pre­tekst. Fut­bol woj­na poli­ty­ka, Koło­dziej­czyk Michał, Wer­ner Ani­ta, Wydaw­nic­two SQN
• Zero zaha­mo­wań, Rusi­nek Michał, Agora


 

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Perspektywy
• Masters of Doom. O dwóch takich co stwo­rzy­li impe­rium i zmie­ni­li popkul­tu­rę, Kush­ner David, czy­ta Jabłoń­ski Maciej, Open Beta
• Spod zamar­z­nię­tych powiek, Bie­lec­ki Adam, Szcze­pań­ski Domi­nik, czy­ta Kosior Filip, Agora
• Spo­wiedź Hana Solo. Byłem prze­myt­ni­kiem w Indiach, Boro­wy Ceza­ry, czy­ta Więc­kow­ski Maciej, Wydaw­nic­two TBR
• (nie)Odjazdowe życie bra­ci Col­lins, Col­lins Rafał, czy­ta Kosior Filip, Editio
• Czu­ła prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, De Bar­ba­ro Nata­lia, czy­ta: Osta­szew­ska Maja, Agora
• Sztu­ka życia według sto­ików, Stan­kie­wicz Piotr, czy­ta Ferenc Andrzej, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Dziew­czę­ta z Auschwitz, Win­nik Syl­wia, czy­ta Matu­szak Matyl­da, Wydaw­nic­two MUZA S.A.
• Zawód położ­na, Hazard Leah, czy­ta Wągroc­ka Mar­ta, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Arnold Schwa­rze­neg­ger bez cen­zu­ry. Praw­dzi­wa bio­gra­fia legen­dy spor­tu i fil­mu, Paw­lak Rena­ta, Jaciuk Justy­na, czy­ta Kuć­ma Tomasz, Dom Wydaw­ni­czy Kontinuum
• Osiec­ka. Tego o mnie nie wie­cie, Bia­ły Beata, czy­ta Domań­ska Joan­na, Wydaw­nic­two W.A.B.


 

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Wyso­kie Napięcie
• Bez lito­ści, Child Lee, czy­ta: Hau­sner Andrzej, Wydaw­nic­two Albatros
• Daw­ca, Ger­rit­sen Tess, czy­ta: Cho­rą­ży Woj­ciech, Wydaw­nic­two Albatros
• Czerń. Kolo­ry zła. Tom 2, Sob­czak Mal­go­rza­ta Oli­wia, czy­ta: Popczyń­ski Mar­cin, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Gdzie­kol­wiek spoj­rzysz. Ukry­ta sieć. Tom 3, Sza­ma­łek Jakub, czy­ta: Kosior Filip, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Bez resz­ty, Miło­szew­ski Woj­tek, czy­ta: Zadu­ra Janusz, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Bez skru­pu­łów, Coben Har­lan, czy­ta: Więc­kow­ski Maciej, Wydaw­nic­two Albatros
• Jaskół­ki z Czar­no­by­la, Audic Mor­gan, czy­ta: Fili­po­wicz Leszek, Wydaw­nic­two Mova
• W cie­niu Babiej Góry, Mały­sa Ire­na, czy­ta: Boguc­ka-Bau­man Masza, Wydaw­nic­two Mova
• Córecz­ka, Croft Kath­ryn, czy­ta: Abart Ewa, Bur­da Media Polska
• Pasa­żer na gapę, Bed­na­rek Adrian, czy­ta: Kosior Filip, Novae Res


 

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Pozaświaty
• Gwiaz­da Demo­nów. Star For­ce. Tom 12, B.V. Lar­son, Van­Dy­ke David, czy­ta: Sie­mia­now­ski Roch, Herac­lon International
• Zwy­cię­stwo albo śmierć. Pola daw­no zapo­mnia­nych bitew. Tom 4, Szmidt Robert J., czy­ta: Masiak Woj­ciech, Herac­lon International
• Sta­ra Sła­bo­nio­wa i spie­kła­du­chy, Łań­cuc­ka Joan­na, czy­ta: Jeżew­ska Joan­na, Lind & CoVirion.
• Zamek. Szer­mierz natchnio­ny. Tom 1, Zie­miań­ski Andrzej, czy­ta: Paw­lak Grze­gorz, Fabry­ka Słów Sp. z o.o.
• Ja Inkwi­zy­tor. Prze­klę­te prze­zna­cze­nie, Pie­ka­ra Jacek, czy­ta: Zadu­ra Janusz, Fabry­ka Słów Sp. z o.o.
• Ja oca­lo­na, Misz­czuk Kata­rzy­na Bere­ni­ka, czy­ta: Sza­wiel Anna, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Siła niż­sza, Kisiel Mar­ta, czy­ta: Radel Maciej, Uroboros
• Zanim powró­ci strach, Tay­lor C. L., czy­ta: Sza­wiel Anna, Wydaw­nic­two Albatros
• Upiór w rude­rze, Pili­piuk Andrzej, czy­ta: Zadu­ra Janusz, Fabry­ka Słów Sp. z o.o.
• Tom 1, Noni Lynet­te, czy­ta: Suchan Kin­ga, Wydaw­nic­two W.A.B.


 

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Epicko
• Gor­sza sio­stra, Bed­na­rek Justy­na, Kacza­now­ska Jagna, czy­ta: Libe­rek Bar­ba­ra, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Niech sta­nie się świa­tłość, Fol­lett Ken, czy­ta: Gosz­ty­ła Krzysz­tof, Wydaw­nic­two Albatros
• Ponie­waż cię kocham, Mus­so Guil­lau­me, czy­ta: Kosior Filip, Wydaw­nic­two Albatros
• Moc­na więź, Maj­cher Mag­da­le­na, czy­ta: Sawic­ka Olga, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Sio­stra burzy. Sie­dem sióstr, Riley Lucin­da, czy­ta: Deren­gow­ska Joan­na; Kerth Anna; Zawadz­ka Alek­san­dra, Wydaw­nic­two Albatros
• Z pia­sku i popio­łu, Har­mon Amy, czy­ta: Skór­ska Aga­ta, Wydaw­nic­two NieZwykłe
• Olsza­ny. Dro­ga do domu, Lito­ro­wicz-Sie­gert Agniesz­ka, czy­ta: Chrza­now­ska Moni­ka, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Edu­ka­cja, Mal­colm XD, czy­ta: Paw­łow­ski Józef, Wydaw­nic­two W.A.B.
• Papie­ro­wy motyl, Kraj­niew­ska Mari­ka, czy­ta: Sza­wiel Anna, Papie­ro­wy Motyl
• Satur­nin, Małec­ki Jakub, czy­ta: Stuhr Maciej, Mar­ko­wicz Mar­ta, Gra­bow­ski Piotr, Wągroc­ka Mar­ta, Wydaw­nic­two SQN


 

Naj­lep­szy Podcast
• Roz­waż­na i ero­tycz­na, Mołek Mag­da, Kesz­ka Joanna
• Men­tal­Po­wer, Bączek Jakub B.
• Nie­wi­dzial­ne: Stop prze­mo­cy, Gro­cho­la Kata­rzy­na, Kasprzyk Michał. Pod­cast na pod­sta­wie pro­gra­mu sta­cji Crime+Investigation POLSAT.
• Kry­mi­na­to­rium Empik Go, Mysz­ka Marcin
• Pią­te: Nie zabi­jaj. Dro­ga po kres, Mazur Justyna
• Pra­ca zdal­na. Jak prze­żyć i nie zwa­rio­wać, Gory­szew­ska Kamila
• Śledz­two Pisma, Opra­co­wa­nie zbiorowe
• Bul­l­shit Radar, Orzech Paweł, Wie­man Wojtek
• Twój prze­wod­nik języ­ka angiel­skie­go, Pod­biel­ska Monika
• Opo­wiem ci o zbrod­ni 3, Chmie­larz Woj­ciech, Bon­da Kata­rzy­na, Czor­nyj Max, Małec­ki Robert, Opiat-Bojar­ska Joan­na, Kuź­miń­ska Mał­go­rza­ta, Kuź­miń­ski Michał, Brej­dy­gant Igor. Pod­cast na pod­sta­wie pro­gra­mu sta­cji Crime+Investigation POLSAT.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy