Aktualności Ciekawostki

Empik wraz czytelnikami będzie sprzątać śmieci w wybranych miastach

Sprzą­ta­nie Świa­ta to wspa­nia­ła mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa, w ramach któ­rej ludzie zachę­ca­ni są do zbio­ro­we­go zbie­ra­nia śmie­ci i wyrzu­ca­nia ich tam, gdzie ich miej­sce. Zwy­cza­jo­wo orga­ni­zo­wa­na jest w trze­cim tygo­dnia wrze­śnia, towa­rzy­szy jej wie­le wyda­rzeń zwięk­sza­ją­cych świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na tema­ty zwią­za­ne z eko­lo­gią. W tym roku do kam­pa­nii przy­łą­czył się Empik z wła­sną akcją Książ­ka za worek śmieci.

Już jutro (22 wrze­śnia) naj­więk­sza w Pol­sce sieć sprze­da­ży ksią­żek połą­czy siły z czy­tel­ni­ka­mi i ruszy na misję oczysz­cza­nia wybra­nych miast ze śmie­ci. Akcją obję­te są War­sza­wa, Kra­ków, Wro­cław, Gdańsk, Rze­szów, Łódź, Poznań i Kato­wi­ce. W każ­dym z tych miast gru­pa stu zgło­szo­nych wcze­śniej czy­tel­ni­ków pomo­że uprząt­nąć wyzna­czo­ne tery­to­ria. W zamian każ­da z tych osób otrzy­ma od Empi­ku książkę.

Nie­ste­ty na chwi­lę obec­na miej­sca w każ­dej z miej­skich grup sprzą­ta­ją­cych zosta­ły już zare­zer­wo­wa­ne. Empik infor­mu­je, że to wła­śnie te oso­by, któ­re się zare­je­stro­wa­ły, czy­li będą w sta­nie oka­zać pobra­ną wej­ściów­kę, będą bra­ne pod uwa­gę w pierw­szej kolej­no­ści. Gdy­by jed­nak się oka­za­ło, że któ­raś z nich się nie poja­wi­ła, jej miej­sce będą mogły zająć oso­by nie­za­pi­sa­ne. War­to więc może tak czy ina­czej wybrać się na miej­sce zbiór­ki i spraw­dzić, czy nie trze­ba będzie pomóc.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie do akcji w poszcze­gól­nych mia­stach moż­na zna­leźć tutaj:
https://goingapp.pl/selection/2517/empik-kocha-planete-razem-sprzatamy

Akcja zbie­ra­nia śmie­ci jest zwień­cze­niem ini­cja­ty­wy Empi­ku. Orga­ni­zo­wa­ne jed­nak w cią­gu bie­żą­ce­go week­en­du będą wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce. Poni­żej wkle­ja­my rozpiskę.

Kato­wi­ce, Empik Super­sam, ul. Ks. Pio­tra Skar­gi 6
20 wrze­śnia, godz. 18:00 / Warsz­ta­ty z two­rze­nia masek antysmogowych
20 wrze­śnia, godz. 18:00 / Pokaz fil­mu „Nie­wy­god­na praw­da 2” i roz­mo­wa z lide­ra­mi ruchu Cli­ma­te Reality

Kato­wi­ce, Empik Sile­sia, ul. Cho­rzow­ska 107
21 wrze­śnia, godz. 16:00 / Co mogę zro­bić dla planety?

Wro­cław, Empik Reno­ma, Wro­cław, ul. Świd­nic­ka 40
20 wrze­śnia, godz. 17:00 / Tekturowo
21 wrze­śnia, godz. 12:00 / Spo­tka­nie z eKodamą

Rze­szów, Empik Mil­le­nium Hall, al. Kopi­sto 1
21 wrze­śnia, godz. 11:00 – 16:00 / Eko warsztaty

Kra­ków, Empik Bonar­ka, ul. Kamień­skie­go 11
21 wrze­śnia, godz. 16:00 / Labo­ra­to­rium Zero Waste
21 wrze­śnia, godz. 18:00 / Co się kry­je za met­ką Two­ich ubrań?

Łódź, Empik Manu­fak­tu­ra, ul. Kar­skie­go 5
21 wrze­śnia, godz. 12:00 – 16:00 / Warsz­ta­ty recyc­lin­go­we – Eko­wi­kli­na, czy­li wikli­na z papieru
21 wrze­śnia, godz. 12:00 – 16:00 / Warsz­ta­ty Odna­wial­ne źró­dła energii

Gdańsk, Empik Gale­ria Bał­tyc­ka, Al. Grun­waldz­ka 141
21 wrze­śnia, godz. 14:00 / EKO chusteczki
21 wrze­śnia, godz. 16:00–17:00 / Eko Zapachnimy

Poznań, Empik Plac Wol­no­ści, ul. Rataj­cza­ka 44
21 wrze­śnia, godz. 13:30–14:30 / Ekotorby
21 wrze­śnia, 15:00- 16:30 / Makramy

War­sza­wa, Empik Junior, ul. Mar­szał­kow­ska 116/122
21 wrze­śnia, godz. 11:00 / Anna Jakle­wicz – spotkanie

źró­dło: wp
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy