Aktualności

Będzie kolejna książka o Wiedźminie!

Andrzej Sap­kow­ski zda­je się być jed­nym z bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych pol­skich pisa­rzy, a z całą pew­no­ścią za takie uwa­ża­ne są jego wypo­wie­dzi doty­czą­ce każ­de­go nie­zwią­za­ne­go z książ­ka­mi aspek­tu wiedź­miń­skiej mar­ki. Jed­no­cze­śnie to wła­śnie jego tek­sty są obok tych autor­stwa Sta­ni­sła­wa Lema naj­chęt­niej eks­por­to­wa­ną fan­ta­sty­ką na zagra­nicz­ne ryn­ki. Dla­te­go też każ­de zda­nie Sap­ka jest żywo komen­to­wa­ne, zwłasz­cza takie jak to, któ­re padło na trwa­ją­cym wła­śnie Comic Conie w pod­war­szaw­skim Nada­rzy­nie. Otóż Andrzej Sap­kow­ski przy­znał, że pra­cu­je nad nową wiedź­miń­ską powieścią.

Jest to infor­ma­cja, na któ­rą wie­lu cze­ka­ło. Moż­na krę­cić nosem na wywo­dy auto­ra doty­czą­ce gier kom­pu­te­ro­wych, moż­na się śmiać z ukry­wa­nej zawi­ści czy żalu pisa­rza do CD PROJEKT RED, któ­re de fac­to Wiedź­mi­na roz­pro­mo­wa­ło na całym świe­cie, ale nie da się odmó­wić Sap­kow­skie­mu dosko­na­łe­go zmy­słu pisar­skie­go. Cały Wiedź­min: zarów­no dwa zbio­ry opo­wia­dań, pię­ciok­siąg jak i wyda­ny w 2013 roku Sezon burz robią nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Mamy nadzie­ję, że kolej­ny powrót do popu­lar­nej serii będzie rów­nie udany.

Na co może­my liczyć? Tego nie wia­do­mo. Andrzej Sap­kow­ski zade­kla­ro­wał po pro­stu, że do Wiedź­mi­na wra­ca, ale w jakiej posta­ci już nie chciał zdra­dzić. Opcji jest kil­ka. Tą naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ną jest kolej­ny zbio­rek z przy­go­da­mi Geral­ta roz­gry­wa­ją­cy­mi się gdzieś pomię­dzy wyda­rze­nia­mi z pierw­szych opo­wia­dań, czy­li coś a’la Sezon burz. Mógł­by z powo­dze­niem też kon­ty­nu­ować histo­rię urwa­ną w Pani Jezio­ra. Zna­jąc sto­su­nek auto­ra do gier, na pew­no nie miał­by pro­ble­mu z roz­pi­sa­niem fabu­ły róż­nią­cej się każ­dym naj­drob­niej­szym szcze­gó­łem od tej zapro­po­no­wa­nej przez Redów. Moż­li­wość jest jesz­cze jed­na: osa­dze­nie w świe­cie zna­nym z poprzed­nich ksią­żek pery­pe­tii zupeł­nie nowe­go protagonisty.

A korzy­sta­jąc z oka­zji, war­to rów­nież wspo­mnieć, że z Andrze­jem Sap­kow­skim spo­tka­ła się nie­daw­no Lau­ren Schmidt His­srich – show­run­ner­ka powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu o Geral­cie z Rivii. We wpi­sach na Twit­te­rze bar­dzo cie­pło wspo­mi­na wizy­tę w Pol­sce i zapew­nia, że zdję­cia będą krę­co­ne na pew­no w Euro­pie Wschod­niej, któ­ra jest tak prze­peł­nio­na duchem sło­wiań­sko­ści, że błę­dem było­by tego nie wyko­rzy­stać. Wia­do­mo już rów­nież, że sce­na­riusz pilo­ta jest wła­ści­wie na ukoń­cze­niu, pra­ce nad kolej­ny­mi odcin­ka­mi jed­nak jesz­cze się nie roz­po­czę­ły. Pierw­szy sezon ma liczyć osiem epi­zo­dów. Pre­mie­rę prze­wi­du­je na rok 2020, choć nie prze­kre­śla szans, że przy sprzy­ja­ją­cych wia­trach uda się Wiedź­mi­na wypu­ścić szybciej.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy