Aktualności

Letni kiermasz książek w Biedronce. Oferta za 9,99 zł

Ałbe­na Gra­bow­ska, Sylvia Day, Joan­na Opiat-Bojar­ska, Kry­sty­na Mirek, Rick Rior­dan, Alex Kava, Lois Low­ry, Woj­tek Miło­szew­ski,  James Pat­ter­son oraz wie­lu innych cie­ka­wych auto­rów. Nowa pro­mo­cja ksią­żek w Bie­dron­kach od 22 lip­ca. Wszyst­kie książ­ki dostęp­ne są za 9,99 zł. Poni­żej znaj­dzie­cie listę pozy­cji któ­re poja­wią się w dyskontach.


Naj­faj­niej­sze zakład­ki tyl­ko na Molom.plJedy­ne w swo­im rodza­ju zakład­ki papie­ro­we i magne­tycz­ne, tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy