Aktualności Ekranizacje

Szykuje się serialowa adaptacja Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa

Słyn­na seria humo­ry­stycz­nych powie­ści scien­ce fic­tion Auto­sto­pem przez Galak­ty­kę wywo­dzi się od kil­ku­od­cin­ko­we­go słu­cho­wi­ska radio­we­go, któ­re Douglas Adams napi­sał dla sta­cji BBC w 1978. Odbiór był tak pozy­tyw­ny, że zaraz zna­lazł się wydaw­ca chęt­ny wydru­ko­wać histo­rię w for­mie powie­ścio­wej. Książ­ka odnio­sła suk­ces, a ośmie­lo­ny tym bry­tyj­ski pisarz napi­sał kolej­ne części.

W 1980 Auto­sto­pem przez Galak­ty­kę tra­fi­ło na ekra­ny tele­wi­zo­rów jako serial pro­duk­cji BBC. Póź­niej w 2005 nale­żą­ce do Disneya Touch­sto­ne Pic­tu­res wypro­du­ko­wa­ło peł­no­me­tra­żo­wy film, któ­ry jed­nak nie był zbyt­nim hitem. Teraz sta­cja Hulu zamie­rza prze­nieść na małe ekra­ny zwa­rio­wa­ne galak­tycz­ne przy­go­dy Artu­ra Denta.

Auto­sto­pem przez Galak­ty­kę opo­wia­da nie­zwy­kłą histo­rię Artu­ra Den­ta, pod któ­re­go domem pew­ne­go dnia poja­wia­ją się bul­do­że­ry. Oka­zu­je się, że jego nie­ru­cho­mość zosta­nie zrów­na­na z zie­mią, bo prze­bie­gać ma tędy obwod­ni­ca. Wkrót­ce jed­nak na jaw wycho­dzi, że to naj­mniej­szy pro­blem. Znisz­czo­na ma zostać bowiem cała Zie­mia, ponie­waż zupeł­nym przy­pad­kiem zna­la­zła się w miej­scu wyzna­czo­nym pod budo­wę hiper­prze­strzen­nej obwod­ni­cy galaktycznej.

Pro­duk­cją dla plat­for­my Hulu zaj­mie się ABC Signa­tu­re Stu­dios w koope­ra­cji z Gen­re Arts. Na show­run­ne­rów wyzna­cze­ni zosta­li Carl­ton Cuse (Zagu­bie­ni, Loc­ke & Key, Jack Ryan) i Jason Fuchs (Epo­ka lodow­co­wa 4: Wędrów­ka kon­ty­nen­tów, Won­der Woman); dru­gi z panów pra­cu­je już nad sce­na­riu­szem pilo­to­we­go odcin­ka. Według infor­ma­cji, do jakich dotarł por­tal „Deadli­ne” nowy serial uwspół­cze­śnić opo­wieść – na chwi­lę obec­ną cięż­ko jed­nak stwier­dzić, o co chodzi.

Pra­ce są na bar­dzo wstęp­nym etapie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy