Ciekawostki

XVIII-wieczny poradnik seksualny sprzedany na aukcji z trzydziestokrotnym przebiciem

Ma oko­ło trzy­stu lat. Przez swo­ją kon­tro­wer­syj­ną zawar­tość zosta­ła nie­gdyś zaka­za­na. Przed­sta­wia­my książ­kę pocho­dzą­cą z 1720 roku, któ­ra zgłę­bia mistycz­ne tema­ty ludz­kiej sek­su­al­no­ści. Oto Ari­sto­tle­’s Master­pie­ce Com­ple­ted In Two Parts: The First Con­ta­ining the Secrets of Gene­ra­tion, czy­li w wol­nym tłu­ma­cze­niu: Ary­sto­te­le­sa arcy­dzie­ło w dwóch czę­ściach. Część pierw­sza zawie­ra­ją­ca sekre­ty pro­kre­acji. Publi­ka­cja zosta­ła sprze­da­na na aukcji za kwo­tę ponad trzech tysię­cy funtów.

Cena wywo­ław­cza zawie­ra­ła się w prze­dzia­le 80–120 fun­tów, zain­te­re­so­wa­nie pozy­cją prze­szło naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nie orga­ni­za­to­rów. Naj­wyż­sza ofer­ta wynio­sła 3200 fun­tów. Zwy­cięz­ca, któ­ry pozo­sta­je ano­ni­mo­wy, już teraz może cie­szyć się nie­tu­zin­ko­wym tomem peł­nym co naj­mniej dziw­nych porad.

Autor dzie­ła wska­zu­je na przy­kład, że kobie­ta z całych sił powin­na uni­kać pokła­da­nia się ze zwie­rzę­ta­mi, gdyż z takich związ­ków może się zro­dzić nie dziec­ko, a potwór. Żeby nie było, że pora­da wyssa­na z pal­ca, dołą­czo­na jest nawet ilu­stra­cja dziec­ka ze skrzy­dła­mi i poje­dyn­czą nogą zakoń­czo­ną szpo­na­mi. Hybry­da mia­ła się uro­dzić w 1512 roku we Wło­szech za spra­wą zepsu­cia rodzicielki.

Innym razem autor wyłusz­cza, że wygląd dziec­ka w dużej mie­rze zale­ży od ima­gi­na­cji mat­ki. Dla­te­go pod­czas sto­sun­ku kobie­ta nie powin­na odwra­cać wzro­ku od part­ne­ra, bar­dzo dokład­nie go sobie w umy­śle rzu­tu­jąc. Oczy­wi­ście, jeśli chce by jej poto­mek był podob­ny do ojca. Z całą pew­no­ścią nato­miast nie powin­na myśleć o nie­wła­ści­wie ufor­mo­wa­nych cia­łach, bo może ją przy poro­dzie spo­tkać przy­kra niespodzianka.

Cie­ka­wa jest tak­że zależ­ność płci dziec­ka od pozy­cji odpo­czyn­ku po sek­sie. Otóż, jeśli kobie­ta chcia­ła­by mieć cór­kę po zbli­że­niu win­na poło­żyć się na lewym boku, jeśli chłop­ca – na prawym.

W książ­ce zna­la­zła się rów­nież pew­ne­go rodza­ju repry­men­da czy też napo­mnie­nie skie­ro­wa­ne do męż­czy­zny: Kie­dy zaś uczy­ni­li, cze­go natu­ra wyma­ga, męż­czy­zna winien mieć na uwa­dze, by nie opu­ścić objęć swej żony nazbyt prędko.

Książ­ka poka­zu­je, jak fascy­nu­ją­ce były wyobra­że­nia na temat sek­su­al­no­ści w dobie oświe­ce­nia. Nato­miast szczę­śli­wiec, któ­ry wygrał aukcję wyja­wił, że moty­wo­wa­ły go medycz­ne aspek­ty zawar­tych w publi­ka­cji treści:

Chcia­łem kupić tę książ­kę ponie­waż trak­tu­je o medy­cy­nie przed­no­wo­cze­snej, a do tego jest pocho­dze­nia euro­pej­skie­go. Cho­dzi o zio­ło­lecz­nic­two i mie­sza­nie świa­ta przy­ro­dy z medy­cy­ną. Poza tym to dzie­ło sztu­ki dzię­ki zawar­tym wewnątrz drze­wo­ry­to­wym ilustracjom.

źró­dło BBC

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy