Sprawdzasz tag

seks

Aktualności

Nagroda za najgorszą scenę seksu trafiła do Jamesa Freya

Od 1993 roku „Lite­ra­ry Review” przy­zna­je auto­rom anty­na­gro­dy za umiesz­cza­nie w powie­ściach nie­smacz­nych, cza­sem rów­nież zupeł­nie bez­ce­lo­wych scen sek­su. Celem kon­kur­su jest zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem poja­wia­nia się w lite­ra­tu­rze nie­wy­ra­fi­no­wa­nych aktów sek­su­al­nych oraz znie­chę­ca­nie auto­rów do two­rze­nia tako­wych lub przy­naj­mniej wyzwa­nie do wkła­da­nia więk­sze­go wysił­ku w ich pisa­nie. W tym roku sta­tu­et­kę otrzy­mał James Frey za powieść Kate­ri­na. Wśród fina­li­stów zna­la­zło się miej­sce dla poja­wia­ją­ce­go się w zesta­wie­niach poten­cjal­nych nobli­stów Haru­kie­go Mura­ka­mie­go oraz nomi­no­wa­ne­go do nagro­dy Booke­ra Gerar­da Woodwar­da. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

XVIII-wieczny poradnik seksualny sprzedany na aukcji z trzydziestokrotnym przebiciem

Ma oko­ło trzy­stu lat. Przez swo­ją kon­tro­wer­syj­ną zawar­tość zosta­ła nie­gdyś zaka­za­na. Przed­sta­wia­my książ­kę pocho­dzą­cą z 1720 roku, któ­ra zgłę­bia mistycz­ne tema­ty ludz­kiej sek­su­al­no­ści. Oto Ari­sto­tle­’s Master­pie­ce Com­ple­ted In Two Parts: The First Con­ta­ining the Secrets of Gene­ra­tion, czy­li w wol­nym tłu­ma­cze­niu: Ary­sto­te­le­sa arcy­dzie­ło w dwóch czę­ściach. Część pierw­sza zawie­ra­ją­ca sekre­ty pro­kre­acji. Publi­ka­cja zosta­ła sprze­da­na na aukcji za kwo­tę ponad trzech tysię­cy fun­tów. Czy­taj dalej

-->