Aktualności Ciekawostki

Patti Smith wspomogła swoimi książkami księgarnie, która padła łupem złodziei

W stycz­niu nie­zna­ni spraw­cy okra­dli małą nie­za­leż­ną księ­gar­nię w Por­t­land w sta­nie Ore­gon. Zra­bo­wa­nych zosta­ło ponad sto rzad­kich i cen­nych ksią­żek, z któ­rych znacz­na część jest nie­moż­li­wa do zastą­pie­nia. O spra­wie prze­czy­ta­ła w gaze­cie pio­sen­kar­ka i poet­ka Pat­ti Smith. Jed­nym ze skra­dzio­nych wolu­mi­nów był zbiór z tek­sta­mi jej pio­se­nek. Artyst­ka posta­no­wi­ła wspo­móc księgarnię.

Rabu­sie wła­ma­li się do księ­gar­ni, będąc już w środ­ku, roz­bi­li gablo­ty wysta­wo­we, w któ­rych prze­cho­wy­wa­ne były bodaj naj­cen­niej­sze eks­po­na­ty, bar­dzo czę­sto wystę­pu­ją­ce tyl­ko w jed­nej kopii, a więc jedy­ne w swo­im rodza­ju. Takim przed­mio­tem był na przy­kład maga­zyn poetyc­ki z okład­ką zapro­jek­to­wa­ną przez same­go Andy’ego War­ho­la. Szko­dy poczy­nio­ne przez zło­dziei były tak duże, że David Abel, wła­ści­ciel księ­gar­ni, był zmu­szo­ny zamknąć ją na dwa tygodnie.

Kil­ka tygo­dni póź­niej dostał tele­fon, któ­re­go z całą pew­no­ścią się nie spodziewał.

Nie zare­je­stro­wa­łem imie­nia, usły­sza­łem tyl­ko Smith, a dzwo­nią­ca kobie­ta wyja­śni­ła, że prze­czy­ta­ła o incy­den­cie w „Ore­go­nian”. Przez jakiś czas po uka­za­niu się arty­ku­łu otrzy­my­wa­łem nie­co pomy­lo­ne tele­fo­ny i maile, więc byłem ostroż­ny. Ale kie­dy powie­dzia­ła, że prze­czy­ta­ła, że jed­na z jej ksią­żek zosta­ła też skra­dzio­na i że co praw­da nie może zastą­pić skra­dzio­ne­go War­ho­la, ale z przy­jem­no­ścią wyśle pudło pod­pi­sa­nych przez sie­bie ksią­żek, zorien­to­wa­łem się, że dzwo­ni Pat­ti Smith, opo­wia­dał David Abel na Facebooku.

I rze­czy­wi­ście nie­dłu­go póź­niej do księ­gar­ni przy­szła pacz­ka z pierw­szy­mi wyda­nia­mi ksią­żek Pat­ti Smith. David Abel przy­znał, że nie­któ­rych z nich nigdy wcze­śniej nie widział. Każ­da pozy­cja zawie­ra­ła pod­pis artyst­ki. Książ­ki oczy­wi­ście będą dostęp­ne do kupie­nia w jego księgarni.

źró­dło: guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy