Aktualności

Siódma edycja akcji Czytaj PL rusza już w przyszłym tygodniu

Czy­taj PL to naj­więk­sza w Pol­sce, być może i na świe­cie, akcja czy­tel­ni­cza, w ramach któ­rej czy­tel­ni­cy mają przez cały mie­siąc gwa­ran­to­wa­ny dar­mo­wy dostęp do kil­ku­na­stu wyjąt­ko­wych ksią­żek w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Więk­szość z nich dostęp­na jest rów­nież dla chęt­nych w for­ma­cie audio. Wiel­kie ska­no­wa­nie kodów roz­po­czy­na się już 2 listopada.

Jest wła­ści­wie tyl­ko jeden wymóg, żeby móc cie­szyć się dar­mo­wy­mi książ­ka­mi. Każ­dy uczest­nik akcji musi pobrać apli­ka­cję mobil­ną Woblink. To wła­śnie za jej pośred­nic­twem będzie mógł ska­no­wać spe­cjal­ne kody QR, któ­re otwie­ra­ją dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. Kody zna­leźć będzie moż­na na ofi­cjal­nych gra­fi­kach roz­sia­nych w Inter­ne­cie, mię­dzy inny­mi u part­ne­rów i patro­nów akcji. Ponad­to dzię­ki sta­ra­niom Insty­tu­tu Książ­ki w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych w całym kra­ju zawi­sną spe­cjal­ne pla­ka­ty z nanie­sio­ny­mi nań kodami.

W ramach akcji pro­po­nu­je­my sze­ro­ki wybór róż­nych gatun­ków lite­rac­kich. Lista tytu­łów to jest nasz wybór. Chce­my poka­zać książ­ki nowe, waż­ne i best­sel­le­ro­we, róż­ne gatun­ko­wo, tak­że takie, któ­re mogą powie­dzieć coś cie­ka­we­go o świe­cie. Wie­my też, że gdy się się­gnie po jed­ną książ­kę, to kolej­ne tytu­ły są oka­zją do tego, aby czy­tać dalej, pozna­wać nowe gatun­ki, mówi­ła w trak­cie kon­fe­ren­cji pra­so­wej 28 paź­dzier­ni­ka w sie­dzi­bie PIW w War­sza­wie Kata­rzy­na Jaku­bo­wiak z Kra­kow­skie­go Biu­ra Festiwalowego.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę dostęp­nych w akcji tytułów:

• Kor­nel Fili­po­wicz „For­mi­ka­rium” (Wydaw­nic­two Znak)
• Anna Kań­toch „Wio­sna zagi­nio­nych” (Wydaw­nic­two Marginesy)
• Tomasz Lem „Awan­tu­ra na tle powszech­ne­go cią­że­nia” (Wydaw­nic­two Literackie)
• Sta­ni­sław Lem „Fan­ta­stycz­ny Lem. Anto­lo­gia opo­wia­dań według czy­tel­ni­ków” (Wydaw­nic­two Literackie)
• Alek­san­dra Lip­czak „Laj­la zna­czy noc” (Wydaw­nic­two Karakter)
• Robert Małec­ki „Żałob­ni­ca” (Wydaw­nic­two Czwar­ta Strona)
• Tomasz Mich­nie­wicz „Chwi­lo­wa ano­ma­lia” (Wydaw­nic­two Otwarte)
• Mar­cin Mort­ka „Nie ma tego złe­go” (Wydaw­nic­two SQN)
• Dio­ni­sios Stu­ris „Gorz­kie poma­rań­cze” (Wydaw­nic­two Poznańskie)
• Beata Sza­dy „Dzio­bak lite­ra­tu­ry. Repor­ta­że laty­no­ame­ry­kań­skie” (Wydaw­nic­two Dowo­dy na istnienie)
• Robert J. Szmidt „Per aspe­ra ad astra” (Wydaw­nic­two Rebis)
• Mag­da­le­na Wit­kie­wicz „Srebr­na łyżecz­ka” (Wydaw­nic­two Filia)

W zeszło­rocz­nej rekor­do­wej edy­cji Czy­taj PL ponad 50 000 użyt­kow­ni­ków prze­czy­ta­ło książ­ki aż 130 tysię­cy razy. Orga­ni­za­to­rzy liczą, że w tym roku uda się wynik popra­wić. Akcja roz­po­czy­na się 2 listo­pa­da. Książ­ki będzie moż­na czy­tać za dar­mo aż do 30 listopada.

Po szcze­gó­ły zapra­sza­my na ofi­cjal­ną stro­nę akcji: https://akcja.czytajpl.pl/ oraz na jej stro­nę na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/czytajpl.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy