Aktualności

Nowe promocje książkowe w Biedronce i księgarniach internetowych

Od ponie­dział­ku w Bie­dron­ce oprócz spe­cja­łów wiel­ka­noc­nych będzie­my mogli zaku­pić wie­le ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Już za 19,99 zł zdo­być będzie moż­na parę ksią­żek z prze­pi­sa­mi oraz tych doty­czą­cych zdro­we­go try­bu życia. Dodat­ko­wo kil­ka pozy­cji dla naj­młod­szych, oraz albu­my ze zwie­rzę­ta­mi i ency­klo­pe­die. Nato­miast w cenie 24,99 zł znaj­dzie­my już takie pozy­cje jak: King, Mróz czy Nes­bo mię­dzy inny­mi. Ofer­ta jest cie­ka­wa i z powo­dze­niem może kon­ku­ro­wać z tymi, któ­re znaj­dzie­my w pro­mo­cjach księ­gar­ni inter­ne­to­wych (całość ofer­ty Bie­dron­ki znaj­du­je się poni­żej, na dole tek­stu).


Świat Książ­ki poszedł dalej, bo wybra­ne pozy­cje objął 50% zniż­ką i za kla­syk Jane Austen „Duma i uprze­dze­nie” zapła­ci­my rap­tem 9,95 zł. Pro­mo­cja obej­mu­je 2000 tytu­łów, więc jest z cze­go wybie­rać, do tego wysył­ka gra­tis od 99 zł, lub z odbio­rem za dar­mo w księ­gar­niach poni­żej tej kwo­ty. Link do promocji.


W Boni­to, wio­sen­na pro­mo­cja jest na praw­dę impo­nu­ją­ca, do 14 kwiet­nia 40% taniej kupi­my książ­ki wydaw­nic­twa Smak Sło­wa, ale już przez następ­ne dwa tygo­dnie otrzy­ma­my do 70% obniż­kę na książ­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży, oraz 50% pro­cen­to­wą na wybra­ne pozy­cje. Ta ostat­nia pro­mo­cja obej­mu­je ponad 9000 pozy­cji. Link do promocji.


War­to tak­że zaj­rzeć do księ­gar­ni nieprzeczytane.pl, bo tam 65% rabat dosta­nie­my na wybra­ne pozy­cje z wydaw­nictw Mar­gi­ne­sy i Oskar, m.in.: „Kamer­dy­ner” Hay­go­oda, czy „Ostat­ni taniec Cha­pli­na” Stas­sieg. Link do promocji.


Pro­mo­cję na książ­ki wydaw­nic­twa znak ofe­ru­je księ­gar­nia Lego­las w wyso­ko­ści do 40% taniej. Link do pro­mo­cji.


Ale już na stro­nach same­go księ­gar­ni wydaw­nic­twa Znak znaj­dzie­my pro­mo­cyj­ne obniż­ki od 23–60% na wybra­ne nowo­ści, ale też i na takie best­sel­le­ry jak „Sztu­ka kocha­nia” Micha­li­ny Wisłoc­kiej, czy książ­kę Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go „Od odde­chu do odde­chu”. Link do promocji.


Cała ofer­ta Biedronki:

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy