Aktualności

Orhan Pamuk przyjedzie do Polski!

Zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ry z naj­wyż­szej pół­ki. Lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla Orhan Pamuk w maju przy­je­dzie do Pol­ski i spo­tka się z czy­tel­ni­ka­mi. Turec­ki pisarz przy­jął zapro­sze­nie Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go i Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry. Nobli­sta oprócz spo­tka­nia z fana­mi w ramach Apo­stro­fu będzie rów­nież pod­pi­sy­wał książ­ki na sto­isku WL pod­czas Tar­gów Książ­ki w War­sza­wie, zawi­ta też do Kra­ko­wa. Przy­jazd Orha­na Pamu­ka będzie jed­nym z głów­nych wyda­rzeń jubi­le­uszu 65-lecia Wydaw­nic­twa Literackiego.

Orhan Pamuk to bez­sprzecz­nie naj­bar­dziej zna­ny współ­cze­sny pisarz turec­ki i zara­zem jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy na świe­cie. Jego książ­ki, prze­tłu­ma­czo­ne na sześć­dzie­siąt języ­ków, cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród milio­nów czy­tel­ni­ków na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, a każ­da kolej­na powieść sta­je się best­sel­le­rem. Do naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych powie­ści turec­kie­go pisa­rza nale­żą Śnieg, Nazy­wam się Czer­wień, Stam­buł, Dziw­na myśl w mej gło­wie. Naj­now­sza powieść Pamu­ka – Rudo­wło­sa – zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Pol­sce w 2017 roku. Wydaw­nic­two Lite­rac­kie jest wyłącz­nym wydaw­cą dzieł turec­kie­go powie­ścio­pi­sa­rza w Pol­sce. Przy­jazd Nobli­sty będzie jed­nym z głów­nych wyda­rzeń jubi­le­uszu 65-lecia WL. Jeden z naj­star­szych i naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych domów wydaw­ni­czych w naszym kra­ju roz­po­czął dzia­łal­ność w 1953 roku.

Orhan Pamuk pod­czas wizy­ty w Pol­sce odbę­dzie spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi w War­sza­wie w ramach Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry orga­ni­zo­wa­ne­go przez Empik – z pew­no­ścią będzie to oka­zja, aby poroz­ma­wiać rów­nież o tych momen­tach, kie­dy lite­ra­tu­ra spo­ty­ka się z ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią, inspi­ru­je się nią, a jed­no­cze­śnie ją analizuje.

To nie koniec lite­rac­kich atrak­cji. Orhan Pamuk pod­czas wizy­ty w Pol­sce będzie rów­nież pod­pi­sy­wał książ­ki na sto­isku WL na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w War­sza­wie, a ponad­to odwie­dzi Kra­ków, gdzie rów­nież spo­tka się z czytelnikami.

Dokład­ny plan wizy­ty Orha­na Pamu­ka i ter­mi­ny spo­tkań z Nobli­stą ogło­si­my nie­ba­wem. A tym­cza­sem zapra­sza­my do odwie­dze­nia stron www.wydawnictwoliterackie.pl i www.festiwalliteratury.pl, a tak­że śle­dze­nia pro­fi­lu WL na Face­bo­oku i Instagramie.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy