Sprawdzasz tag

Orhan Pamuk

Aktualności

Orhan Pamuk przyjedzie do Polski!

Zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ry z naj­wyż­szej pół­ki. Lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla Orhan Pamuk w maju przy­je­dzie do Pol­ski i spo­tka się z czy­tel­ni­ka­mi. Turec­ki pisarz przy­jął zapro­sze­nie Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go i Apo­stro­fu. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry. Nobli­sta oprócz spo­tka­nia z fana­mi w ramach Apo­stro­fu będzie rów­nież pod­pi­sy­wał książ­ki na sto­isku WL pod­czas Tar­gów Książ­ki w War­sza­wie, zawi­ta też do Kra­ko­wa. Przy­jazd Orha­na Pamu­ka będzie jed­nym z głów­nych wyda­rzeń jubi­le­uszu 65-lecia Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go. Czy­taj dalej

-->