Sprawdzasz tag

dyskusyjny klub ksiązki

Aktualności

Instytut Książki raportuje zahamowanie dynamiki wzrostu liczby Dyskusyjnych Klubów Książki

Pro­gram Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki reali­zo­wa­ny jest przez Insty­tut Książ­ki we współ­pra­cy z pol­ski­mi biblio­te­ka­mi publicz­ny­mi od 2007. W ramach akcji, któ­rej celem jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa, zachę­ca się czy­tel­ni­ków do regu­lar­nych spo­tkań w gro­nie podob­nych sobie moli książ­ko­wych i tocze­nia roz­mów o lite­ra­tu­rze. Rok rocz­nie licz­ba klu­bów sta­le rośnie. 2020 wypa­da jed­nak bla­do na tle wcze­śniej­szych lat. Czy­taj dalej

-->