Aktualności

Instytut Książki znów myli nazwiska pisarzy

Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efek­ty”, sko­men­to­wał Jacek Deh­nel. Oka­za­ło się, że pol­ski Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał zakład­ki z Zofią Nał­kow­ską… tyle że pod­pi­sał ją jako “Naukow­ska”. Zakład­ki są czę­ścią akcji pro­mo­cyj­nej kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, ale naj­wy­raź­niej to przed­sta­wi­cie­le insty­tu­tu powin­ni się douczyć.

Cały tekst Deh­ne­la brzmiał następująco:

Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efekty.
Zaku­ad­kę z Naukow­ską odkry­ła cór­ka Mag­dy Heydel.
Do wia­do­mo­ści: Zyg­munt Miło­sze­wicz, Olga Tokar­czyk, Paweł Chu­el­le, Wacław Myśliw­ski, Marze­na Bogu­mi­ła Kilar i wie­lu innych poda­je Jacek Dech­nel”.

W komen­ta­rzach do posta pisa­rza kon­ty­nu­owa­no zaba­wę prze­krę­ca­nia nazwisk. “A Eli­za O‑żeż‑k…wa?” jest przy­kła­dem wyjąt­ko­wo kreatywnym.

I choć Insty­tut Książ­ki nie odniósł się do tej pomył­ki, to demen­to­wał dopie­ro co inną. Nie wia­do­mo, o jakie­go auto­ra cho­dzi, ale jego nazwi­sko zosta­ło błęd­nie wydru­ko­wa­ne na koszul­kach. Te poszły w świat, więc moż­li­we, że już wkrót­ce się dowiemy…

Na opa­ko­wa­niach nie­wiel­kiej par­tii wypro­du­ko­wa­nych dla nas koszu­lek rekla­mo­wych poja­wił się błąd w nazwi­sku jed­ne­go z pisa­rzy. Ponad trzy tygo­dnie temu wychwy­ci­li­śmy ten błąd, a wadli­wa par­tia zosta­ła wyco­fa­na i zwró­co­na do dru­kar­ni. Nie­ste­ty, kil­ka­na­ście „koszu­lek z błę­dem” zosta­ło roz­da­nych. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wymie­nić „wadli­we koszul­ki” mogą to zro­bić w naszych biu­rach w War­sza­wie i Krakowie.

Olga Iwa­niak, Rzecz­nik Pra­so­wy Insty­tu­tu Książ­ki

Insty­tut Książ­ki z nowy­mi wła­dza­mi po raz pierw­szy zabły­snął w listo­pa­dzie, kie­dy w Lon­dy­nie przed­sta­wiał mate­ria­ły o pol­skich twór­cach (o czym pisa­li­śmy tutaj).

Fot. Jacek Deh­nel ofi­cjal­ny profil

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy