Aktualności

Polacy w sieci częściej kupują książki niż zamawiają jedzenie

Na zle­ce­nie San­tan­der Con­su­mer Ban­ku Insty­tut IBRiS prze­py­tał w maju repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę tysią­ca Pola­ków o ich eko­no­micz­ną sytu­ację i ewen­tu­al­ne zmia­ny w obsza­rze finan­so­wych zacho­wań zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Z przed­sta­wio­ne­go rapor­tu wyni­ka, że coraz chęt­niej korzy­sta­my z moż­li­wo­ści robie­nia zaku­pów onli­ne, przy czym naj­czę­ściej zama­wia­my w ten spo­sób książki.

Bada­nie poka­za­ło, że sza­cun­ko­wo 68,8% Pola­ków kupu­je przez inter­net. Nadal jest to dome­na głów­nie osób mło­dych, miesz­kań­ców śred­nich i dużych miast, mogą­cych pochwa­lić się wyż­szym wykształ­ce­niem. Nie­mniej, dys­pro­por­cje w róż­nych gru­pach coraz bar­dziej się zmniej­sza­ją. Ana­li­ty­cy wska­zu­ją, że do wzro­stu popu­lar­no­ści zaku­pów onli­ne, rów­nież w gru­pach, któ­re wcze­śniej raczej stro­ni­ły od tej opcji, przy­czy­ni­ła się pan­de­mia, a wła­ści­wie restryk­cje z nią związane.

Bar­dzo cie­ka­we jest to, co lądu­je w wir­tu­al­nych koszy­kach. Otóż bada­nie ban­ku poka­za­ło, że Pola­cy w inter­ne­cie naj­chęt­niej kupu­ją książ­ki. Aż 35,7% ankie­to­wa­nych wska­zy­wa­ło, że korzy­sta z księ­gar­ni inter­ne­to­wych. War­to tu zazna­czyć, że ponad poło­wa respon­den­tów w wie­ku 18–29 lat w ostat­nich mie­sią­cach kupi­ła przy­naj­mniej jed­ną książ­kę. Zain­te­re­so­wa­nie zaku­pa­mi lite­ra­tu­ry przez inter­net pokry­wa się z wyni­ka­mi ostat­nich badań Biblio­te­ki Naro­do­wej, wska­zu­ją­cy­mi, że w wyni­ku pan­de­mii wzrósł w kra­ju poziom czytelnictwa.

35,6% Pola­ków kupu­je onli­ne ubra­nia. 29,5% respon­den­tów wska­zy­wa­ło, że korzy­sta z moż­li­wo­ści inter­ne­to­we­go zama­wia­nia jedze­nia z restau­ra­cji. Spo­ry odse­tek ankie­to­wa­nych uży­wa inter­ne­tu do zaopa­try­wa­nia się w sprzęt inter­ne­to­wy – 23,1%.

źró­dło Santander/puls biznesu

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy