Aktualności

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Prezent od Instytutu Książki

Wszy­scy ucznio­wie pierw­szych klas szkół pod­sta­wo­wych mają otrzy­mać od Insty­tu­tu Książ­ki Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze. To jed­no z naj­więk­szych tego typu przed­się­wzięć na świecie.

Na Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą skła­da­ją się książ­ka „Pierw­sze abe­ca­dło” oraz bro­szu­ra infor­ma­cyj­na „Książ­ką połą­cze­ni, czy­li uczy­my się czy­tać razem”. Ta dru­ga skie­ro­wa­na jest do opie­ku­nów, jest jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem, jak i zbio­rem pomy­słów na to, jak zachę­cić dzie­ci do czytania.

Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze są dar­mo­we, w celu ich otrzy­ma­nia nie trze­ba skła­dać żad­nych wnio­sków, a książ­ki tra­fią do szkół wszyst­kie­go typu: publicz­nych, pry­wat­nych, spo­łecz­nych, spe­cjal­nych i innych.

Na „Pierw­sze abe­ca­dło” skła­da­ją się nastę­pu­ją­ce utwory:

* Tade­usz Kubiak: „Ja jestem książka”
* Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz: „Kur­czak”, „Boję się”
* Janusz Kor­czak: „Legen­da o pieśni”
* Alek­san­der Fre­dro: „Paweł i Gaweł”
* Doro­ta Tera­kow­ska: „Bab­ci Bry­gi­dy sza­lo­na podróż po Krakowie”
* Józef Cze­cho­wicz: „Bara­nek wielkanocny”
* Jan Twar­dow­ski: „Dwa święta”
* Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska: „Czte­ro­list­na koniczynka”
* Anna Oni­chi­mow­ska: „Pra­wie się nie boję”
* Joan­na Olech: „Pom­pon w rodzi­nie Fisiów”
* Rafał Kosik: „Ame­lia i Kuba”
* Danu­ta Wawi­łow: „Spa­cer”
* Eli­za Pio­trow­ska: „Woj­tek. Żoł­nierz bez munduru”
* Kata­rzy­na Ryrych: „Łopia­no­we pole”
* Mar­cin Szczy­giel­ski: „Cza­row­ni­ca pię­tro niżej”
* Jerzy Ficow­ski: „Dom, w któ­rym śmieszy”

Opra­wę gra­ficz­ną książ­ki przy­go­to­wa­ła Iwo­na Chmielewska.

Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze są czę­ścią więk­szej akcji zaty­tu­ło­wa­nej „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”. Amba­sa­do­ra­mi przed­się­wzię­cia są Mar­ta Żmu­da-Trze­bia­tow­ska i Kamil Kula. Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze to naj­więk­sza taka akcja w Euro­pie i jed­na z naj­więk­szych na świe­cie. Od 2017 roku Insty­tut Książ­ki roz­da­wał książ­ki na oddzia­łach położ­ni­czych, wrę­cza­jąc rodzi­com „Pierw­sze wier­sze dla…”, a w 2018 roku poja­wi­ła się akcja dla przed­szko­la­ków, któ­re po zapi­sa­niu się do biblio­te­ki otrzy­my­wa­ły „Pierw­sze czy­tan­ki dla…”.

Wię­cej infor­ma­cji tutaj -> http://wielki-czlowiek.pl/komunikat-dla-szkol-podstawowych/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy