Sprawdzasz tag

wyprawki szkolne

Aktualności

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Prezent od Instytutu Książki

Wszy­scy ucznio­wie pierw­szych klas szkół pod­sta­wo­wych mają otrzy­mać od Insty­tu­tu Książ­ki Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze. To jed­no z naj­więk­szych tego typu przed­się­wzięć na świecie.

Na Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą skła­da­ją się książ­ka „Pierw­sze abe­ca­dło” oraz bro­szu­ra infor­ma­cyj­na „Książ­ką połą­cze­ni, czy­li uczy­my się czy­tać razem”. Ta dru­ga skie­ro­wa­na jest do opie­ku­nów, jest jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem, jak i zbio­rem pomy­słów na to, jak zachę­cić dzie­ci do czy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->