Aktualności

Dwie wyjątkowe antologie od wydawnictwa SQN dla WOŚP


31 tysię­cy zło­tych na 31. Finał Wiel­kiej orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy – oto cel, któ­ry posta­wi­ło sobie wydaw­nictw SQN. Może­cie się przy­łą­czyć do jego reali­za­cji, kupu­jąc anto­lo­gie „Cze­go dusza zapra­gnie” i „Szep­ty”.

Cze­go dusza zapra­gnie” to czter­na­ścio­ro pol­skich pisa­rek i pisa­rzy i czter­na­ście nie­pu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej opo­wia­dań w wyjąt­ko­wym zbio­rze-cegieł­ce na rzecz 31. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. SQN przy­go­to­wa­ło trzy wer­sje ebo­oka – za 10 zł (+VAT), za 20 zł (+VAT) oraz za 30 zł (+VAT).

Ane­ta Jadow­ska w swo­im opo­wia­da­niu udo­wad­nia, że otrzy­my­wa­nie od losu wszyst­kie­go, cze­go dusza zapra­gnie, nie każ­de­mu przy­no­si szczę­ście. Dla Mile­ny Wój­to­wicz jeden pogrzeb, dwa tru­py, zdez­o­rien­to­wa­ni żałob­ni­cy i cha­os to dosko­na­ła sce­na dla kil­ku poli­cjan­tów z nosem do nie­co­dzien­nych zaga­dek. Mag­da­le­na Kuba­sie­wicz zabie­ra czy­tel­ni­ka do prze­klę­tej posia­dło­ści, w któ­rej czas sta­nął w miej­scu, a uwię­zie­ni w niej miesz­kań­cy w nie­skoń­czo­ność prze­ży­wa­ją ten sam dzień. Minia­tu­ra Mar­ci­na Mort­ki to opo­wieść o pew­nym suto zakra­pia­nym bab­skim wie­czo­rze, któ­ry skoń­czył się zupeł­nie ina­czej, niż jego sza­lo­ne uczest­nicz­ki zakła­da­ły. Jakub Ćwiek kre­śli prze­wrot­ną wizję nagro­dy za odda­nie życia w świę­tej woj­nie. Opi­sa­ny przez nie­go raj przy­wo­dzi na myśl piekło…

To tyl­ko część tek­stów, któ­re znaj­dzie­cie w zbior­ku. Pozo­sta­łe przy­go­to­wa­li: Jakub Małec­ki, Paweł Radzi­szew­ski, Mag­da­le­na Świer­czek-Gry­boś, Grze­gorz Gajek, Jacek Łukaw­ski, Prze­mek Cor­so, Joan­na Gaj­zler, Tomasz Żak i Danu­ta Awolusi.

Anto­lo­gia sta­no­wi podwój­ną oka­zję – z jed­nej stro­ny może­cie zapo­znać się z tek­sta­mi ulu­bio­nych auto­rek i auto­rów, a jed­no­cze­śnie wes­przeć Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy. Z dru­giej stro­ny, jeśli i tak pla­nu­je­cie wes­przeć WOŚP, to może­cie dzię­ki temu poznać twór­czość pisa­rek i pisa­rzy, z któ­ry­mi wcze­śniej nie mie­li­ście kon­tak­tu. W każ­dym przy­pad­ku wygry­wa­cie… a naj­bar­dziej wygry­wa­ją ci, dla któ­rych gra Wiel­ka Orkie­stra.

W tytu­le arty­ku­łu poin­for­mo­wa­li­śmy jed­nak o dwóch anto­lo­giach – dla­cze­go? Otóż do sprze­da­ży wró­ci­ła poprzed­nia książ­ka-cegieł­ka przy­go­to­wa­na przez SQN rok temu, czy­li „Szep­ty”. To odpo­wiedź na proś­by czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, któ­rzy w stycz­niu 2022 roku spóź­ni­li się i żało­wa­li, że nie mogą zapo­znać się z opo­wia­da­nia­mi, któ­re nie będą dostęp­ne nigdzie indziej. Autor­ki i auto­rzy, któ­rych tek­sty skła­da­ją się na „Szep­ty”, to: Jakub Małec­ki, Agniesz­ka Hałas, Paweł Radzi­szew­ski, Ane­ta Jadow­ska, Seba­stian Sadlej, Mag­da­le­na Kuba­sie­wicz, Mile­na Wój­to­wicz, Mar­cin Mort­ka, Mag­da­le­na Świer­czek-Gry­boś, Piotr Choj­now­ski, Tomasz Maru­szew­ski, Agniesz­ka Szma­to­ła, Mar­ty­na Radu­chow­ska, Tomasz Duszyń­ski i Grze­gorz Gajek. Koszt ebo­oka to 10 zł (+VAT).

Obie książ­ki-cegieł­ki znaj­dzie­cie w skle­pie wydaw­nic­twa SQN. Książ­ki będą dostęp­ne tyl­ko do 29 stycz­nia, po czym ich sprze­daż zosta­nie wyłą­czo­na aż do kolej­ne­go Fina­łu WOŚP.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy