Sprawdzasz tag

plagiat

Aktualności

Nora Roberts oskarżyła brazylijską pisarkę o wielokrotny plagiat. Ta obwinia ghostwriterów

Nora Roberts bar­dzo uważ­nie pil­nu­je swo­ich wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych. Nie ma się co dzi­wić, wszak mnó­stwo pra­cy kosz­to­wa­ło ją osią­gnię­cie nie­praw­do­po­dob­ne­go suk­ce­su. Tak więc pla­gia­tor­stwu mówi sta­now­cze nie, ale też poka­za­ła ostat­nio, że nie jest sko­ra do natych­mia­sto­we­go wcho­dze­nia na dro­gę sądo­wą. Prze­ko­na­ła się o tym Cri­stia­ne Ser­ruya, któ­ra jed­nak z szan­sy polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy nie sko­rzy­sta­ła. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Shakespeare prawdopodobnie mocno wzorował się na pracy XVI-wiecznego dramaturga

Wil­liam Sha­ke­spe­are mimo że nie żyje już od prze­szło czte­ry­stu lat, nadal nie może zaznać spo­ko­ju. Jako jeden z naj­waż­niej­szych poetów i dra­ma­tur­gów bry­tyj­skich czy w ogó­le świa­to­wych cały czas znaj­du­je się pod lupą bada­czy lite­ra­tu­ry. Wciąż i wciąż podej­mo­wa­ne są pró­by dowo­dze­nia, że tak napraw­dę to nie Sha­ke­spe­are był auto­rem swo­ich słyn­nych na całym glo­bie dra­ma­tów, a teo­rie o ich rze­czy­wi­stym twór­cy mno­żą się jak grzy­by po desz­czu. Naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją, że nawet jeśli Sha­ke­spe­are napi­sał Mak­be­ta czy Kró­la Leara, to i tak się nie popi­sał, ścią­ga­jąc od mniej zna­ne­go XVI-wiecz­ne­go lite­ra­ta George’a Nor­tha. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Problemy Dana Browna z Kodem Leonarda da Vinci

W 2007 roku ame­ry­kań­ski autor Jack Dunn oskar­żył Dana Brow­na o pla­giat. Mimo zebra­nych wów­czas dowo­dów sąd odrzu­cił spra­wę, oskar­ży­ciel został z niczym, a Brown mógł pisać kolej­ne best­sel­le­ro­we książ­ki. Teraz, dzie­sięć lat póź­niej, Jack Dunn ata­ku­je ponow­nie. Tym razem spra­wa ma tra­fić do sądu bry­tyj­skie­go, a doty­czyć będzie ponow­nie Kodu da Vin­ci. Czy­taj dalej

-->