Aktualności

Noc ebooków – ponad 100 bestsellerów po 10,99 zł i 11,99 zł za sztukę

Księ­gar­nia Woblink.com już po raz czwar­ty orga­ni­zu­je wyjąt­ko­wą akcję „Noc ebo­oków”. Tyl­ko tej nocy będzie­cie mogli zła­pać ponad 100 świet­nych ksią­żek, więk­szość z nich w pro­mo­cyj­nej cenie 10,99 zł.

Noc­ne akcje zawsze wywo­łu­ją dreszcz emo­cji – noce muze­ów czy biblio­tek cie­szą się nie­słab­ną­ca popu­lar­no­ścią. Tak też jest w przy­pad­ku Woblin­ko­wej „Nocy ebo­oków”. Od wie­czo­ra do same­go rana będzie moż­na zna­leźć rewe­la­cyj­ne tytu­ły w wyjąt­ko­wo niskich cenach – prze­ce­ny w tej akcji się­gną aż 73%, a pra­wie wszyst­kie ebo­oki obję­te pro­mo­cją będą tań­sze o 50%.

Jako że mie­li­śmy oka­zję zaj­rzeć do kata­lo­gu prze­ce­nio­nych ksią­żek jesz­cze przed roz­po­czę­ciem pro­mo­cji, przy­go­to­wa­li­śmy dla was subiek­tyw­ny wybór 10 naj­cie­kaw­szych tytu­łów, któ­re będzie­cie mogli zgar­nąć tej nocy.

Z oka­zji „Nocy ebo­oków” Woblink zapla­no­wał rów­nież super kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są dwa czyt­ni­ki Pocket­bo­ok. Kon­kurs roz­po­czy­na się 16.05.19 o godzi­nie 18:00.

Wszyst­kie infor­ma­cje o kon­kur­sie znaj­dzie­cie na fanpage’u Woblin­ka, a tak­że po klik­nię­ciu w poniż­szą gra­fi­kę. Zapra­sza­my do udzia­łu i życzy­my powodzenia!

O tyra­nii. Dwa­dzie­ścia lek­cji z dwu­dzie­ste­go wie­ku, Timo­thy Snyder

O tyra­nii” to krót­ka, ale nie­zwy­kle poucza­ją­ca lek­cja, jakiej udzie­la czy­tel­ni­kom cenio­ny znaw­ca histo­rii oraz kul­tu­ry Euro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej Timo­thy Sny­der. Esej został opu­bli­ko­wa­ny w 2016 roku, po wybo­rach pre­zy­denc­kich w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w ramach prze­stro­gi. Autor chciał na przy­kła­dach zaczerp­nię­tych z zeszłe­go wie­ku poka­zać, że tra­gicz­na histo­ria może się powtó­rzyć, a krwa­we woj­ny XX wie­ku mogą słu­żyć za wska­zów­kę, jaką dro­gą nie powin­ni­śmy iść.

Bal­la­da o pew­nej panien­ce. Wszyst­kie naj­waż­niej­sze opo­wia­da­nia, Szcze­pan Twardoch

Bal­la­da o pew­nej panien­ce” to zbiór opo­wia­dań Szcze­pa­na Twar­do­cha, auto­ra takich best­sel­le­ro­wych powie­ści jak „Mor­fi­na” czy „Król”. Tom zawie­ra 11 opo­wia­dań pisa­rza. Świat więk­szo­ści z nich jest wul­gar­ny, bru­tal­ny i brud­ny, a boha­te­ro­wie nie­ustan­nie zma­ga­ją się z lękiem, stra­chem czy samot­no­ścią. W zbio­rze zna­la­zły się poniż­sze opowiadania:
1. Bal­la­da o pew­nej panience
2. Bal­la­da o Jaku­bie Bieli
3. Ewa i duchy
4. Moje życie z Kim
5. W piwnicy
6. Gerd
7. Masara
8. Dwie prze­mia­ny Wło­dzi­mie­rza Kurczyka
9. Uderz mnie
10. Tak jest dobrze
11. Fade to: black

Duchow­ni o duchow­nych, Artur Nowak

11 maja swo­ją pre­mie­rę miał film doku­men­tal­ny bra­ci Sekiel­skich „Tyl­ko nie mów niko­mu” o pedo­fi­lii w Koście­le kato­lic­kim. W związ­ku z tym war­to zwró­cić uwa­gę na książ­kę jed­ne­go z boha­te­rów fil­mu, Artu­ra Nowa­ka, „Duchow­ni o duchow­nych”. Uka­za­no tu sekret­ne życie, jakie oso­by duchow­ne pro­wa­dzą w cie­niu ołta­rza. Autor książ­ki odbył wie­le roz­mów z były­mi księż­mi, dia­ko­na­mi i zakon­ni­ka­mi i poru­szył w nich takie wąt­ki jak nar­ko­ma­nia, alko­ho­lizm, pedo­fi­lia, homo­sek­su­alizm, zakła­ma­nie czy pro­ble­my psychiczne.

Zamęt, Vin­cent V. Severski

Zamęt” to rewe­la­cyj­na i dyna­micz­na powieść z pogra­nicz­na thril­le­ra i sen­sa­cji. W Paki­sta­nie pol­ski inży­nier zosta­je porwa­ny przez tali­bów. Nie­dłu­go póź­niej oka­zu­je się, że porwa­nie to część wiel­kie­go pla­nu – w spra­wę są zamie­sza­ne wywia­dy róż­nych kra­jów. Do akcji ratun­ko­wej przy­stę­pu­je taj­na jed­nost­ka Agen­cji Wywia­du „Sek­cja”, w któ­rej skład wcho­dzą mię­dzy inny­mi były dzia­łacz anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go pod­zie­mia Roman Leski, absol­went­ka ASP Moni­ka i nie­le­gał Dima. W celu roz­wi­kła­nia szpie­gow­skiej zagad­ki będą musie­li prze­mie­rzyć Gre­cję, Rosję i RPA.

Pod­pa­lacz, Woj­ciech Chmielarz

Pod­pa­lacz” to pierw­sza część best­sel­le­ro­we­go cyklu kry­mi­nal­ne­go z komi­sa­rzem Jaku­bem Mort­ką. W zimo­wą noc na Ursy­no­wie wybu­cha pożar. Ginie w nim biz­nes­men będą­cy wła­ści­cie­lem domu, a jego żona cele­bryt­ka ule­ga cięż­kie­mu popa­rze­niu. Pozor­nie spra­wa wyglą­da na nie­szczę­śli­wy wypa­dek, jed­nak straż pożar­na jest pew­na, że w tra­ge­dię zamie­sza­na była oso­ba trze­cia. Na doda­tek nie jest to pierw­sze pod­pa­le­nie, jakie mia­ło miej­sce ostat­ni­mi cza­sy. Do roz­pra­co­wa­nia spra­wy zosta­je przy­dzie­lo­ny skru­pu­lat­ny komi­sarz Jakub Mort­ka. Czy uda mu się roz­wi­kłać tę zagadkę?

Nie otwie­raj oczu, Josh Malerman

Ist­nie­je coś prze­ra­ża­ją­ce­go, coś, cze­go nie moż­na zoba­czyć, gdyż jed­no spoj­rze­nie dopro­wa­dza do śmier­tel­nej tra­ge­dii. Nikt nie wie, skąd się to wzię­ło ani czym jest. Po pię­ciu latach od poja­wie­nia się tego pozo­sta­ła tyl­ko garst­ka oca­la­łych, w tym Malo­rie i dwój­ka jej małych dzie­ci. Miesz­ka­ją w opusz­czo­nym domu nad rze­ką i marzą o uciecz­ce w bez­piecz­ne miej­sce. Jed­nak zanim tam dotrą, będą zmu­sze­ni do sta­wie­nia czo­ła naj­gor­szym lękom i mor­der­czej wędrów­ce w dół rze­ki z zamknię­ty­mi ocza­mi – będą musie­li pole­gać wyłącz­nie na spry­cie Malo­rie i wyćwi­czo­nym słu­chu dzie­ci. Jeden fał­szy­wy ruch i będą martwi.

Na posta­wie powie­ści powstał film pod tym samym tytu­łem z San­drą Bul­lock w roli głów­nej – jest dostęp­ny na plat­for­mie Netflix.

Zjedz tę żabę! 21 metod pod­no­sze­nia wydaj­no­ści w pra­cy i zwal­cza­nia skłon­no­ści do zwle­ka­nia, Brian Tracy

Zjedz tę żabę!” to książ­ka dla każ­de­go, kto cho­ciaż raz zła­pał się na odkła­da­niu wyzna­czo­ne­go zada­nia na póź­niej. Tytu­ło­wa żaba to naj­więk­sze i naj­waż­niej­sze zada­nie na dany dzień, z któ­re­go reali­za­cją będzie­my naj­praw­do­po­dob­niej zwle­kać. Roz­po­czę­cia dnia pra­cy od połknię­cia żaby spra­wi, że już na samym począt­ku poko­na­my naj­gor­sze zada­nie i będzie­my mogli ode­tchnąć z ulgą. Ten tytuł jest nie­oce­nio­ną pomo­cą, jeśli chce­my pod­nieść swo­ją wydaj­ność w pra­cy oraz osią­gnąć z niej jak naj­więk­sze zado­wo­le­nie. Wie­le z opi­sa­nych w książ­ce metod moż­na tak­że wyko­rzy­stać w życiu prywatnym.

Fabry­kant­ka anioł­ków, Camil­la Läckberg

Fabry­kant­ka anio­łów” to ósma część best­sel­le­ro­wej sagi o Fjäl­l­ba­ce autor­stwa Camil­li Läck­berg, szwedz­kiej kró­lo­wej kry­mi­na­łu. W 1974 roku w Wiel­ka­noc cała rodzi­na zni­ka bez śla­du. Stół wiel­ka­noc­ny jest nakry­ty do świę­to­wa­nia, jed­nak w domu nie ma niko­go prócz malut­kiej Ebby. Po latach Ebba wra­ca na wyspę już jako doro­sła kobie­ta. Chce w rodzin­nych stro­nach otrzą­snąć się po śmier­ci swo­je­go syn­ka. Wraz z mężem roz­po­czy­na­ją remont sta­re­go domu – nie­dłu­go po roz­po­czę­ciu prac remon­to­wych obo­je pra­wie giną w poża­rze, dodat­ko­wo pod zerwa­ną pod­ło­gą w jadal­ni odnaj­du­ją tajem­ni­cze śla­dy krwi. Czy z pomo­cą poli­cjan­ta Patri­ka Hed­ströma uda im się roz­wią­zać zagad­kę z przeszłości?

Myszy i ludzie, John Steinbeck

To pięk­na i nie­zwy­kle wzru­sza­ją­ca opo­wieść o sile przy­jaź­ni, marze­niach oraz ludz­kich tęsk­no­tach. Geo­r­ge Mil­ton i Len­nie Small to nie­zwy­kli przy­ja­cie­le. Pierw­szy z nich jest sil­nym męż­czy­zną, dru­gi to gigant o umy­śle małe­go dziec­ka. Nie jest świa­do­my ogro­mu wła­snej siły i czę­sto nie potra­fi dosto­so­wać się do przy­ję­tych w spo­łe­czeń­stwie norm, czym co chwi­lę spro­wa­dza na sie­bie i George’a nie­szczę­ścia. Obaj męż­czyź­ni w poszu­ki­wa­niu miej­sca dla sie­bie prze­mie­rza­ją Sta­ny Zjed­no­czo­ne ogar­nię­te Wiel­kim Kryzysem.

Szcze­li­na, Jozef Karika

Szcze­li­na” Joze­fa Kari­ki to jeden z naj­lep­szych hor­ro­rów ostat­nich lat. Autor mie­rzy się na kar­tach powie­ści z prze­ra­ża­ją­cą legen­dą Try­be­cza – opo­wia­da histo­rię tajem­ni­czych zagi­nięć w paśmie gór­skim na Sło­wa­cji. Część z zagi­nio­nych osób już nigdy nie wra­ca, inni zosta­ją zna­le­zie­ni mar­twi. Nie­kie­dy ktoś powra­ca, jed­nak nie jest już tym samym czło­wie­kiem co wcze­śniej. Pew­ne­go dnia Igor, głów­ny boha­ter książ­ki, odkry­wa tajem­ni­cze pły­ty gra­mo­fo­no­we, a na nich nagra­ny głos czło­wie­ka, któ­ry błą­kał się w górach Try­be­cza przez ponad trzy mie­sią­ce. Powieść zosta­ła nagro­dzo­na naj­waż­niej­szą sło­wac­ką nagro­dą lite­rac­ką Ana­soft Lite­ra w kate­go­rii Nagro­da Czytelników.

W naszych pro­po­zy­cjach zna­la­zły się zarów­no tytu­ły non-fic­tion, kry­mi­na­ły, lite­ra­tu­ra pięk­na, jak i opo­wia­da­nia czy porad­ni­ki. Mamy nadzie­ję, że każ­dy z was znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Po wię­cej war­tych uwa­gi ebo­oków w super cenach zapra­sza­my na „Noc ebo­oków” do księ­gar­ni Woblink.com. Uda­nych łowów!


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy