Aktualności

Zmarł Maciej Parowski

Nie żyje Maciej Parow­ski, wie­lo­let­ni redak­tor naczel­ny “Nowej Fan­ta­sty­ki” Maciej Parow­ski to przede wszyst­kim redak­tor, ale też kry­tyk lite­rac­ki, autor sce­na­riu­szy komik­so­wych oraz powie­ści. W wie­ku 72 lat odszedł po cięż­kiej cho­ro­bie. O śmier­ci Macie­ja Parow­skie­go poin­for­mo­wa­ła redak­cja “Nowej Fantastyki”.

Maciej Parow­ski jest auto­rem m.in. zbio­rów ese­jów i felie­to­nów, “Bez dub­bin­gu” czy “Mał­py Pana Boga. Sło­wa”, a tak­że powie­ści “Burza”. Jest też auto­rem sce­na­riu­szy do komik­sów “Fun­ky Koval” i “Wiedź­min”. Został odzna­czo­ny Srebr­nym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2007) oraz dok­to­ra­tem humo­ris cau­sa, czy­li nagro­dą im. Pap­cia Chmie­la za zasłu­gi dla pol­skie­go komik­su (2016)

zdję­cie głów­ne Piotr Kamionka/REPORTER

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy