Aktualności

Wydawnictwo Marginesy otwiera nowy imprint pod nazwą Wydawnictwo Luna

Wydaw­cy lubią eks­pe­ry­men­to­wać z gatun­ka­mi, któ­ry­mi wcze­śniej się nie zaj­mo­wa­li. Bar­dzo czę­sto w takich sytu­acjach powo­ły­wa­na jest do życia osob­na mar­ka, któ­ra jed­nak nadal funk­cjo­nu­je pod zwierzch­nic­twem danej ofi­cy­ny. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy o imprin­cie wydaw­nic­twa Insi­gnis, nazwa­ne­go Sło­wa Fale. Oka­zu­je się, że rów­nież wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy star­tu­je z nową mar­ką. Luna będzie zaj­mo­wać się lite­ra­tu­rą popularną.

Według zapo­wie­dzi nakła­dem wydaw­nic­twa Luna uka­zy­wać się będą tytu­ły z gatun­ku lite­ra­tu­ry oby­cza­jo­wej, roman­se, kry­mi­na­ły, thril­le­ry i porad­ni­ki. Ofi­cy­na obie­cu­je wyda­wać kil­ka­dzie­siąt tytu­łów rocznie!

Naszym pod­sta­wo­wym celem jest dostar­cze­nie czy­tel­ni­kom zna­ko­mi­tej roz­ryw­ki. Książ­ki Luny to z jed­nej stro­ny dobrze spę­dzo­ny czas, a z dru­giej wyso­ka jakość edy­tor­ska każ­de­go tytu­łu. Emo­cje, pasje, eks­cy­tu­ją­ce histo­rie, ale i waż­ne spo­łecz­ne tema­ty – tego z nami doświad­czą czy­tel­ni­cy i czy­tel­nicz­ki, mówi Mag­da­le­na Cyle­jew­ska, dyrek­tor­ka wydaw­ni­cza Luny.

Jesz­cze w tym roku Luna wyda sie­dem tytu­łów. Będą to powie­ści oby­cza­jo­we i roman­tycz­ne takich auto­rów jak Anna Sako­wicz, Anna H. Niem­czy­now, Emi­lia Sze­lest, Kry­sty­na Mirek i Daniel Muniow­ski. W paź­dzier­ni­ku uka­że się pozy­cja porad­ni­ko­wa Kasi Bem o zmie­nia­niu swo­je­go życia na lepsze.

Luna zapo­wia­da, że w ramach dzia­ła­nia wydaw­nic­twa publi­ko­wa­ne będą rów­nież książ­ki poczyt­nych i lubia­nych auto­rów zagranicznych.

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę wydawnictwa:
http://www.wydawnictwoluna.pl/o‑nas/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy