Aktualności

Pisarka powieści kryminalnych podejrzana o zamordowanie męża.

Zda­rza się, że pisa­rze inspi­ru­ją się w swo­jej twór­czo­ści wła­sny­mi czy­na­mi. Bar­dzo moż­li­we, że tak będzie w przy­pad­ku Nan­cy Cramp­ton-Bro­phy, autor­ki ksią­żek “How To Mur­der Your Hus­band” (Jak zamor­do­wać swo­je­go męża) czy “The Wrong Hus­band” (Nie ten mąż). Gdy­by pla­no­wa­ła kon­ty­nu­ację, będzie mia­ła czym się inspi­ro­wać – zosta­ła bowiem wła­śnie oskar­żo­na o zabój­stwo. Męża.

Nan­cy Cramp­ton-Bro­phy ma 68 lat, jest autor­ką roman­sów popu­lar­ną w USA. Jej mąż był nauczy­cie­lem i kucha­rzem z Ore­go­nu, w chwi­li śmier­ci miał 63 lata. Był lubia­ny i popu­lar­ny w swo­im oto­cze­niu, żył z pasją – orga­ni­zo­wał wyciecz­ki, w cza­sie któ­rych wspól­nie z pod­opiecz­ny­mi poszu­ki­wał nie­ty­po­wych skład­ni­ków i przy­praw. Nazy­wał się Daniel Bro­phy. Świad­ko­wie wska­zu­ją, że po śmier­ci męża pisar­ka radzi­ła sobie nad wyraz dobrze. Jego cia­ło zna­leź­li nad ranem 2 czerw­ca stu­den­ci. Wte­dy też roz­po­czę­ło się śledz­two, któ­re trwa­ło całe waka­cje. Nie­daw­no pisar­ce posta­wio­no zarzu­ty, a już 17 wrze­śnia odbę­dzie się pierw­sza rozprawa.

Co cie­ka­we, jako dowód w spra­wie może posłu­żyć… książ­ka Nan­cy Cramp­ton-Bro­phy, a dokład­niej wspo­mnia­ne “How To Mur­der Your Hus­band”. Autor­ka roz­wa­ża­ła w niej, jak popeł­nić zbrod­nię dosko­na­łą. Wyklu­czy­ła uży­cie tru­ci­zny czy zatrud­nie­nie płat­ne­go mor­der­cy. Kie­dyś w wywia­dzie – żar­to­bli­wie? – opo­wia­da­ła, że mor­der­stwo, cha­os i krew są dla niej natu­ral­ne, więc mąż musiał nauczyć się spa­nia z otwar­ty­mi ocza­mi. Z kolei na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej pod­kre­śla­ła czę­sto, że mał­żeń­stwo mia­ło lep­sze i gor­sze chwile.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy