Aktualności

880 tytułów wyd. Znak i Otwarte za 18,88 zł. Tylko do końca tygodnia!

Wydaw­nic­two Znak i Otwar­te posta­no­wi­ło na poważ­nie zasza­leć w ostat­ki. Nie­mal tysiąc ebo­oków zosta­ło dra­stycz­nie prze­ce­nio­nych i obec­nie może­my je nabyć w zaska­ku­ją­co niskiej cenie 18,88 zł za sztukę!

W ofer­cie obu wydaw­nic­twa każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Nie wie­rzy­cie? Sprawdźmy…

Kryminały i thrillery

Jeśli lubisz czy­tać o zbrod­niach popeł­nio­nych w wyjąt­ko­wo mrocz­nej opra­wie, w ofer­cie znaj­dziesz powie­ści, któ­re z pew­no­ścią Cię zain­te­re­su­ją. Są tu nie­mal wszyst­kie książ­ki Mar­ka Kra­jew­skie­go, ojca pol­skie­go kry­mi­na­łu retro, twór­cy serii o Eber­har­dzie Moc­ku i Edwar­dzie Popiel­skim. Wie­lu fanów ma może i nie­ist­nie­ją­ca, ale piszą­ca świet­ne kry­mi­na­ły retro Mary­la Szy­micz­ko­wa (to pseu­do­nim lite­rac­ki Jac­ka Deh­ne­la i Pio­tra Tar­czyń­skie­go 😉 ). Furo­rę zro­bi­ła jej jed­no­cze­śnie mrocz­na i zabaw­na „Tajem­ni­ca domu Helc­lów”, choć mi oso­bi­ście bar­dziej przy­padł do gustu nawią­zu­ją­cy do spi­ry­ty­zmu „Seans w Domu Egip­skim”.

Miło­śni­cy thril­le­rów powin­ni zwró­cić uwa­gę też na JP Dele­naya, któ­re­go „Loka­tor­ka” i „W żywe oczy” wdar­ły się sztur­mem na listy best­sel­le­rów. Nie powin­ni też prze­ga­pić sla­she­ro­wych „Oca­la­łych” Rileya Sagera.

Oczy­wi­ście fani thril­le­rów poli­tycz­nych zapew­ne chęt­nie się­gną po książ­ki Micha­ela Dob­b­sa (m.in. jego zekra­ni­zo­wa­ną serię „House of Cards”), a fani seria­lu Twin Peaks po „Sekret­ny dzien­nik Lau­ry Pal­mer”.

Historyczne

Ofer­ta ksią­żek histo­rycz­nych wyd. Znak jest ogrom­na. Prze­ga­pić w pro­mo­cji nie moż­na monu­men­tal­nych i świet­nych dzieł Nor­ma­na Davie­sa, z jego „Euro­pą” na cze­le. Dla tych, któ­rzy wolą ebo­oki o kil­ka­set stron lżej­sze, ale dalej rze­tel­ne i bar­dzo dobrze napi­sa­ne, świet­nym roz­wią­za­niem są napi­sa­ne w bar­dzo barw­ny spo­sób książ­ki Woj­cie­cha Drew­nia­ka (szer­szej zna­ne­go z YouTube’owego kana­łu „Histo­ria bez cen­zu­ry”) oraz Kami­la Janic­kiego („Epo­ka Hipo­kry­zji”, „Upa­dłe damy II Rzecz­po­spo­li­tej”), redak­to­ra naczel­ne­go por­ta­lu CiekawostkiHistoryczne.pl.

Dla czy­tel­ni­ków żąd­nych powie­ści histo­rycz­nych, roz­mi­ło­wa­nych w świe­cie sta­ro­żyt­nym, nie mam lep­szej reko­men­da­cji niż książ­ki Bena Kane’a, auto­ra „Zapo­mnia­ne­go Legio­nu” czy “Han­ni­ba­la”.

Literatura piękna

Miło­śni­cy lite­ra­tu­ry pięk­nej z pew­no­ścią sko­rzy­sta­ją z oka­zji, by w sumie za gro­sze zaku­pić książ­ki genial­ne­go Wie­sła­wa Myśliw­skie­go (w pro­mo­cji jest m.in. jego kul­to­wy „Trak­tat o łuska­niu faso­li”). Aktu­al­na pro­mo­cja jest też rzad­ką oka­zją, by za tę sumę nabyć „Szum” Mag­da­le­ny Tul­li. Cięż­ko będzie też przejść obo­jęt­nie koło takiej pereł­ki, jak „Ósme życie” Nino Hara­ti­schwi­li, dzieł Zadie Smith czy Hani­fa Kure­ishie­go.

Powieści obyczajowe (lit. kobieca)

Powie­ści oby­cza­jo­we są naj­chęt­niej kupo­wa­ne przez czy­tel­nicz­ki, dla­te­go w tym opi­sie skon­cen­tru­je się na tych, któ­re szcze­gól­nie kie­ro­wa­ne są do pań. W pro­mo­cji zna­leźć moż­na same best­sel­le­ro­we autor­ki tego nur­tu: Kata­rzy­nę Micha­lak, Annę Fic­ner-Ogo­now­ską, Mag­da­le­nę Kor­del czy Jojo Moy­es.

Reportaże

W pro­mo­cji znaj­dzie­my m.in. genial­ne dzie­ła Woj­cie­cha Jagiel­skie­go („Modli­twa o deszcz”, „Wszyst­kie woj­ny Lary”) oraz bar­dzo gło­śny ostat­nim cza­sem repor­taż nt. pra­cy pie­lę­gnia­rek w pol­skich szpi­ta­lach „W czep­ku uro­dzo­ne” autor­stwa Wero­ni­ki Nawa­ry. Poza tym ofi­cy­na pre­zen­tu­je cały cykl ksią­żek poświę­co­ny tym, któ­rzy nie boją się przy­glą­dać naj­mrocz­niej­szym tema­tom obec­nym w naszej rze­czy­wi­sto­ści. Znaj­dzie­my tu m.in. „Rzeź­ni­ków i leka­rzy” Fit­zhar­ri­sa Lind­seya – dzie­ło poka­zu­ją­ce szo­ku­ją­ce warun­ki, jakie pano­wa­ły w szpi­ta­lach do XIX wie­ku (dość powie­dzieć, że więk­sza prze­ży­wal­ność była na polach bitew niż w tych przy­byt­kach Askle­pio­sa) i hero­icz­ną wal­kę Jose­pha Liste­ra z ówcze­snym śro­do­wi­skiem medycz­nym, by… leka­rze zaczę­li myć ręce i odka­żać narzę­dzie chi­rur­gicz­ne! Znaj­dzie­my też książ­ki o pro­fi­lo­wa­niu mor­der­ców („Min­dhun­ter”, „Pro­fil mor­der­cy”), o medy­cy­nie sądo­wej („Tru­pia far­ma”), o poli­ty­kach i sze­fach („Socjo­pa­ci są wśród nas”) czy tra­gicz­ną histo­rię ska­za­nia Toma­sza Kome­dy – naj­gor­szej pomył­ki w dzie­jach sądow­nic­twa III RP („25 lat nie­win­no­ści”).

Poradniki

Ci, któ­rzy wolą prze­ku­wać przy­jem­ną lek­tu­rę na prak­tycz­ną wie­dzę, mają w czym wybie­rać. W dzia­le porad­ni­ków w pro­mo­cji moż­na zna­leźć m.in. naj­lep­szą książ­kę nt. ogar­nia­nia swo­je­go życia, kul­to­we „Make your bed” autor­stwa admi­ra­ła mary­nar­ki USA Wil­lia­ma H. McRa­ve­na, „Jak nie zabić swo­ich roślin” Nik Southern, „Mówiąc ina­czej” Pau­li­ny Miku­ły, ale też mniej poważ­ne porad­ni­ki słyn­nej Pani Buko­wej czy kon­tro­wer­syj­ne (ale nie­zwy­kle potrzeb­ne) „Złe mat­ki są naj­lep­sze. Porad­nik szczę­śli­wej mamy” Matyl­dy Koza­kie­wicz (zna­nej z blo­ga Segritta.pl).

Biografie

Nie mógł­bym też zapo­mnieć o wiel­bi­cie­lach bio­gra­fii, któ­rzy to wydaw­nic­two Znak szcze­gól­nie sobie cenią. W pro­mo­cji znaj­dzie­my książ­ki autor­stwa genial­nej Mag­da­le­ny Grze­bał­kow­skiej (o Krzysz­to­fie Kome­dzie czy księ­dzu Janie Twar­dow­skim), bio­gra­fię Zbi­gnie­wa Cybul­skie­go autor­stwa Doro­ty Karaś, Elo­na Muska autor­stwa Ash­lee Vance’a, auto­bio­gra­fię Jerze­go Stuh­ra oraz… tak nie­ty­po­we dzie­ła jak bio­gra­fia malu­cha (tak, tego samo­cho­du) czy bio­gra­fię praw­dziw­ka (tak, tego grzyba).

Oczy­wi­ście wymie­nio­ne książ­ki to zale­d­wie czu­bek góry lodo­wej. Omó­wi­łem pokrót­ce zale­d­wie naj­po­pu­lar­niej­sze kate­go­rie, a prze­cież są tam jesz­cze np. książ­ki popu­lar­no­nau­ko­we (a wśród nich best­sel­le­ro­we „Sekret­ne życie drzew” czy „Wszech­świat w two­jej dło­ni”), dla dzie­ci (m.in. seria „Magicz­ne Drze­wo” czy książ­ki Roal­da Dah­la z „Char­liem i fabry­ką cze­ko­la­dy” na cze­le), książ­ki reli­gij­ne (z kon­tro­wer­syj­ny­mi i best­sel­le­ro­wy­mi „Boski­mi zwie­rzę­ta­mi Szy­mo­na Hołow­ni na cze­le) i wie­le, wie­le innych.

Korzy­staj­cie! Macie czas tyl­ko do koń­ca tego tygo­dnia (do 3 mar­ca, do godz. 23:59)!

Miko­łaj Kołyszko

Infor­ma­cja sponsorowana

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy