Aktualności

Nowe wydawnictwo na rynku

Na pol­skim ryn­ku powsta­je nowe, inte­re­su­ją­ce wydaw­nic­two. W 2018 roku uka­żą się pierw­sze książ­ki sygno­wa­ne przez Wydaw­nic­two Pauza.

Zało­ży­ciel­ką wydaw­nic­twa Pau­za jest Ani­ta Musioł. W bran­ży wydaw­ni­czej dzia­ła od 1998 roku. W jej port­fo­lio znaj­du­ją się pozy­cje takie jak pra­ca w Empi­ku, w Egmont Pol­ska, w Świe­cie Książ­ki oraz nad kata­lo­giem Welt­bild Pol­ska. Pra­co­wa­ła tak­że w Matra­sie i Gru­pie Wydaw­ni­czej Fok­sal. W czę­ści z tych firm zaj­mo­wa­ła sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze. Obec­nie zapo­wie­dzia­ła, że otwie­ra wła­sny biz­nes, o któ­rym pisze: „będzie to kame­ral­ne wydaw­nic­two spe­cja­li­zu­ją­ce się w zagra­nicz­nej pro­zie lite­rac­kiej czy­li tym, co naj­bar­dziej kocham czy­tać i wyda­wać. Garść dodat­ko­wych infor­ma­cji: tak, robię to sama. Nie, nie mam inwe­sto­ra. Nie rekru­tu­ję zespo­łu, dzia­łam samo­dziel­nie, współ­pra­cu­jąc z fre­elan­ce­ra­mi. Pierw­sze książ­ki wybra­ne, ofer­ty przy­ję­te, roz­mo­wy z tłu­ma­cza­mi i pro­mo­to­ra­mi w toku”.

źró­dło pro­fil na facebooku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy